fbpx

NEWS:

Trzybiński Sławomir: Choroby i szkodniki pszczół (K92)

Choroby i szkodniki pszczół

Wzory dokumentów niezbędnych przy ubieganiu się o odszkodowanie

Wzory dokumentów niezbędnych przy ubieganiu się o odszkodowanie

Wzór 1

Protokół w sprawie określenia ubytku pszczół i szkód spowodowanych zatruciemmiejscowość dnia .........................................................


Skład komisji:

1. ...................................................

2. ...................................................

3. ...................................................

4. ...................................................

5. ...................................................

Nazwisko, adres pszczelarza ..................................................................

..................................................................................................................

Nazwisko, adres właściciela plantaji ........................................................

..................................................................................................................

Nazwisko, adres, miejsce zatrudnienia przeprowadzającego opryskiwanie:

..................................................................................................................

..................................................................................................................

Opryskiwanie plantacji .............................................................................

o powierzchni ....................ha przeprowadzono w dniu........................
przy słonecznej*, pochmurnej*, wietrznej*, bezwietrznej* pogodzie.

Do opryskiwania użyto preparatu o nazwie..............................................

Plantacja*, chwasty w plantacji* znajdują się w początkowej*,

środkowej*, końcowej* fazie kwitnienia. Zachwaszczenie plantacji

kwitnącymi roślinami jest małe*, średnie*, duże*.
Chwasty zachwaszczające plantacje nazywają się .................................

..................................................................................................................

..................................................................................................................

Liczba rodzin pszczelich przed zatruciem ...............................................

Typ ula .....................................................................................................

Liczba rodzin całkowicie zatrutych ............................

Procent zatrucia rodzin pozostałych przy życiu ....................... .

Liczba rodzi przeznaczonych do połączenia.

Czy na dennicy leżały pszczoły ................................... .

Próbki pszczół, ziemi i roślin z opryskiwanej plantacji komisyjnie pobrano i zaplombowano.

Według komisji zatrucie średnio zmniejszy produkcję z 1 rodziny

pszczelej o ................... kg miodu, .........................kg wosku,

........................ innych produktów.

Według pszczelarza zatrucie zmniejszy średnio produkcję z 1 rodziny

pszczelej o ................. kg miodu.........................kg wosku

........................kg innych.
Podpisy członków komisji
Podpisy pszczelarza
i wykonującego opryskiwania

* - niepotrzebne skreśl
Wzór 2.
Załącznik do protokołu

Stan rodziny pszczelej po zatruciu


Numer ula    Liczba plastrów    Uwagi dotyczące obecności matek, konieczności połączenia rodzin etc.
z czerwiem    Obsiadanych przed zatruciem    Obsiadanych po zatruciu    


Suma plastrów                 % zatrucia ........


Podpisy


Podpisy członków komisji pszczelarza i wykonującego opryskiwania


Wzór 3.

Pismo przewodnie do przesyłanych próbek pszczół, roślin i gleby


............................................ dnia .....................

.........................................................................Nazwisko i imię ..............................................................

Adres .......................................................................................................


Pracownia Badań Toksykologicznych ......................................................

.................................................................................................................

..................................................................................................................

Uprzejmie proszę o wykonanie badań toksykologicznych próbek pszczół oraz roślin i gleby z pozyskiwanej plantacji.

Zatrucie pszczół nastąpiło dnia ...................na uprawie ........................

..................................................................................................................

odległej od pasieki o ...................... m.

Procent zatrucia pszczół w rodzinach wynosi.............................. .

Przypuszczam, iż zatrucie nastąpiło w wyniku opryskiwania uprawy

środkami o nazwie.................... ...............................................................


Proszę również o wypowiedzenie się, czy substancja znajdująca się w próbce z plantacji mogła być przyczyną zatrucia pszczół
Podpis


Choroby i szkodniki pszczół (K92)