fbpx

NEWS:

Jak poprawnie ewidencjonować bezpośrednią sprzedaż miodu?

W numerze 6/2016 „Pasieki” ukazał się artykuł pani Anety Dziakowskiej, która opisała w interesujący sposób obowiązki pszczelarza wobec organów podatkowych. Na tyle zaintrygował on pszczelarzy, że zwracali się oni do redakcji oraz do mnie z dodatkowymi pytaniami oraz prośbą o wyjaśnienie kwestii poruszonych w przywołanej publikacji.

Pasieka nr 81 (ewidencjonowanie.jpg)

fot.© Teresa Kobiałka

Zanim wejdę w polemikę dotyczącą samej ewidencji, chciałbym zwrócić uwagę na fakt, że przywołana autorka raz we wstępie porusza problemy „pszczelarza sprzedającego swój nieprzetworzony miód”, a innym razem już omawiana jest „sprzedaż bezpośrednia miodów przetworzonych”.

W rejestrze podmiotów prowadzących sprzedaż bezpośrednią aktualizowaną i publikowaną na stronie Głównego Inspektoratu Weterynarii znajduje się lista podmiotów uprawnionych do sprzedaży bezpośredniej – w rubryce „zakres działalności” albo wskazane jest ogólne stwierdzenie „sprzedaż bezpośrednia nieprzetworzonych produktów pszczelich” lub wyszczególnione są konkretne nieprzetworzone produkty pszczele (ich lista lub wyłącznie miód).

Natomiast w rejestrze podmiotów, które mogą prowadzić sprzedaż produktów pszczelich przetworzonych, a publikowany przez Główny Inspektorat Weterynarii (np. mieszanek miodów czy sprzedaż ciastek z wykorzystaniem miodu) znajduje się 58 podmiotów (stan na dzień 04.11.2016 r.).

Większość jednak stanowią firmy, których nie dotyczą przedstawione regulacje. Samych gospodarstw pasiecznych, pasiek pszczelarskich znajduje się natomiast kilkanaście, z tym że część nazw sugeruje, że są to w zasadzie firmy używające określeń nawiązujących do pasiek (np. w ich nazwach występuje spółka, firma itd.), ale w kilku nie ma takiego określenia, więc można podejrzewać, że chodzi o pszczelarzy nieprowadzących działalności gospodarczej.

zablokowane [...] - część treści ukryta, w całości dostępna tylko dla zalogowanych e-Prenumeratorów

Natomiast ewidencję, która została opisana w przywoływanym artykule pani Anety Dziakowskiej, powinien prowadzić jedynie pszczelarz prowadzący dział specjalny produkcji rolnej (81 i więcej rodzin pszczelich), który zgłosił zamiar prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

Może on bowiem wybrać zamiast księgi formę opodatkowania w oparciu o normy szacunkowe dochodu z działów specjalnych. Drugi sposób jest bardzo korzystny, gdyż przychód jest wyliczany jako iloraz normy szacunkowej i ilości rodzin pszczelich.

Nie ukrywajmy niskiej.

A co w pozostałych przypadkach? Pszczelarz prowadzący sprzedaż bezpośrednią produktów pszczelich zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji według Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 września 2015 r.

w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej (weszło w życie od 1 stycznia 2016 r.), a określa to dokładnie § 41.:

  1. Podmiot prowadzący działalność w zakresie produkcji produktów pszczelich nieprzetworzonych przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej prowadzi i przechowuje dokumentację, zawierającą informacje o:
  2. ilości sprzedanych w danym miesiącu produktów;

  3. wynikach czynności sprawdzających, o których mowa w § 18.
  4. Dokumentację, o której mowa w ust. 1, przechowuje się przez rok następujący po roku, w którym została sporządzona, i udostępnia się na żądanie właściwego powiatowego lekarza weterynarii.

Miesięczna ewidencja sprzedaży produktów pszelich nieprzetworzonych - miód - dot. 2016

MiesiącIlość kg
Styczeń
Luty
Marzec
Kwiecień
Maj
Czerwiec
Lipiec
Sierpień
Wrzesień
Październik
Listopad
Grudzień
Łącznie

zablokowane [...] - część treści ukryta, w całości dostępna tylko dla zalogowanych e-Prenumeratorów

Ponadto jaki jest sens prowadzić ewidencję sprzedaży w celach podatkowych, gdy (w przypadku pszczelarzy nieprowadzących działu specjalnego) przychody osiągane z tytułu prowadzonej działalności pszczelarskiej są nieopodatkowane?

mgr Emil Mariusz Szymański
doktorant Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
oraz członek Górnołużyckiego Stowarzyszenia Pszczelarzy w Zgorzelcu
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Bibliografia

    http://old.wetgiw.gov.pl/index.php?action=art&a_id=1953 http://old.wetgiw.gov.pl/index.php?action=art&a_id=2189 https://www.wetgiw.gov.pl/694---kategoria_komunikaty-prasowe-i-aktualnosci---informacja-glownego-lekarza-weterynarii-w-sprawie-zmian-w-przepisach-prawnych-dot-sprzedazy-bezposredniej Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 września 2015 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej (Dz.U. 2015 poz. 1703) Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz.U. z 2003 Nr 152, poz. 1475) Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. 1991 Nr 80, poz. 350 z późn. zm.) Ustawa z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2015, poz. 699)

 Wydanie tradycyjneZamów prenumeratę czasopisma "Pasieka"