fbpx

NEWS:

Pomieszczenia pasieczne oraz sprzęt transportowy

Z punktu widzenia obowiązujących obecnie przepisów sanitarno-weterynaryjnych pracownia pasieczna jest najważniejszym elementem pasieki. Wielu pszczelarzomtrudno zaakceptować taki punkt widzenia. Do niedawna wydawało się nam, że najważniejsze są pszczoły, matki, pożytki, pogoda i ule.

Jednak my, pszczelarze, wytwarzamy produkty spożywcze pochodzenia zwierzęcego przeznaczone na rynek. Wiążą się z tym określone wymogi, które musimy spełniać, jeśli chcemy na tym rynku funkcjonować, a dotyczą one właśnie warunków pozyskiwania tych produktów. Dotyczy to więc warunków, jakie powinna spełniać pracowania.

Pracownia pasieczna

Pracownia pasieczna to pomieszczenie, zespół pomieszczeń lub budynek, w którym wykonywane są prace pomocnicze związane z prowadzeniem pasieki oraz pozyskiwane są produkty pszczele (wirowanie miodu, wytapianie wosku, suszenie obnóży pyłkowych, czyszczenie propolisu i inne).

Jeszcze niedawno pracownia pasieczna, zwłaszcza dla pasieki amatorskiej, niewiele różniła się od działkowej altany, w której wykonywano, oprócz prac związanych z odbiorem miodu, wiele innych czynności.

Przygotowanie i naprawa sprzętu, sporządzanie syropu, wytapianie wosku, prace związane z utrzymaniem obejścia i pasieczyska, a nawet przygotowywanie i spożywanie posiłków, gdy pasieka była oddalona od domu – to wszystko robiło się w pracowni.

Obecnie pracownia jako pomieszczenie do pozyskiwania miodu z plastrów ma służyć tylko temu celowi, co zresztą jest regulowane Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 grudnia 2006 roku w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej.


fot.©Rafał Krawczyk

Wielkość pracowni i innych pomieszczeń zależy od wielkości pasieki, ale wymagania sanitarno-epidemiologiczne są takie same dla wszystkich pasiek i muszą być respektowane przez wszystkich pszczelarzy. Pomieszczenia, w których wiruje się i konfekcjonuje miód muszą być oddzielne.

Nie mogą być wykorzystywane do innych celów i prac (magazyn, przygotowanie i remont sprzętu pasiecznego). Pracownia powinna być zabezpieczona przed dostępem pszczół i gryzoni. Wysokość pomieszczeń powinna się mieścić w granicach 2,5÷3,2 m. Podłoga pracowni musi znajdować się powyżej otaczającego ją terenu.

Na jedną osobę zatrudnioną w pracowni nie powinno przypadać mniej niż 2 m2 powierzchni podłogi, nie zajętej przez ustawione w pomieszczeniu urządzenia. Pracownia musi być oświetlona światłem naturalnym, dlatego wymagana jest odpowiednia powierzchnia okien.

Stosunek powierzchni okien (światło ościeżnic) do powierzchni podłogi nie może być mniejszy niż 1:8. Okna muszą posiadać siatki ochronne. Pracownia musi być też wyposażona w oświetlenie elektryczne.

W przypadku gdy pracownia jest pomieszczeniem stałej pracy w rozumieniu ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, dla zastosowania wyłącznie oświetlenia światłem sztucznym, w tym elektrycznym, jest wymagane uzyskanie zgody właściwego państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego, wydanej w porozumieniu z właściwym okręgowym inspektorem pracy (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie).

Podłoga musi być wykonana z nieprzepuszczalnego, łatwo zmywalnego materiału ze spadkiem do kratki ściekowej. Również ściany muszą być zmywalne, nienasiąkliwe i nietoksyczne (glazura lub lamperia). Ścieki muszą być odprowadzane do sieci kanalizacyjnej lub szamba użytkowanego zgodnie z przepisami sanitarnymi.

Pomieszczenia, w których pozyskuje się i konfekcjonuje miód muszą być zaopatrzone w bieżącą wodę pitną. Właściwości fizyko-chemiczne i bakteriologiczne wody pochodzącej z sieci wodociągowej powinny być badane raz w roku, a pochodzącej z własnego ujęcia dwa razy w roku. Instalacja elektryczna musi spełniać wszelkie wymogi bezpieczeństwa.

zablokowane [...] - część treści ukryta, w całości dostępna tylko dla zalogowanych e-Prenumeratorów

Plastry można też przechowywać w szczelnych plastikowych workach lub beczkach, z dodatkiem niedużej ilości lodowatego lub technicznego kwasu octowego. Po zakończeniu przechowywania, przed poddaniem do uli, plastry te należy przewietrzyć. Ten sposób przechowywania jest bardziej pracochłonny i nadaje się tylko do małych pasiek.

Magazyn w dużym gospodarstwie pasiecznym należy wyposażyć w paleciarkę lub wózek widłowy, a przechowywany sprzęt, korpusy i nadstawki z ramkami, beczki z miodem, worki z cukrem itp. można umieszczać na paletach.

Sławomir Trzybiński


 Zamów prenumeratę czasopisma "Pasieka"