fbpx

NEWS:

Ochrona prawna pszczół w Polsce

WYKAZ SKRÓTÓW

I. Źródła prawa

k.c. - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jedn.: Dz.U. 2017 poz. 459 z późn. zm.)

k.k. - ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (tekst jedn.: Dz.U. 2017 poz. 2204 z późn. zm.)

k.p.a. - ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz.U. 2017 poz. 1257 z późn. zm.)

k.w. - ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (tekst jedn.: Dz.U. 2015 poz. 1094 z późn. zm.)

p.b. - ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz.U. 2017 poz. 1332 z późn. zm.)

p.f. - ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne. (tekst jedn.: Dz.U. 2017 poz. 2211)

p.o.ś. - ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn.: Dz.U. 2017 poz. 519 z późn. zm.)

TFUE - Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (wersja skonsolidowana) (Dz. Urz. UE C 326 z 26.10.2012, str. 47)

TUE - Traktat o Unii Europejskiej (wersja skonsolidowana) (Dz. Urz. UE C 326 z 26.10.2012, str. 13)

u.d.a.r. - ustawa z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (tekst jedn.: Dz.U. 2017 poz. 888 z późn. zm.)

u.d.u.o.ś. - ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn.: Dz.U. 2017 poz. 1405 z późn. zm.)

u.h.r. - ustawa z dnia 29 czerwca 2007 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich (tekst jedn.: Dz.U. 2017 poz. 2132)

u.l. - ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz.U. 2017 poz. 788)

u.n. - ustawa z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie (tekst jedn.: Dz.U. 2017 poz. 633)

u.o.p. - ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jedn.: Dz.U. 2018 poz. 142 z późn. zm.)

u.o.r. - ustawa z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (tekst jedn.: Dz.U. 2017 poz. 2138)

u.o.z. - ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tekst jedn.: Dz.U. 2017 poz. 1840)

u.o.z.z. - ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (tekst jedn.: Dz.U. 2017 poz. 1855 z późn. zm.)

u.p. - ustawa z dnia 22 lipca 2006 r. o paszach (tekst jedn.: Dz.U. 2017 poz. 453)

u.p.b. - ustawa z dnia 9 października 2015 r. o produktach biobójczych (tekst jedn.: Dz.U. 2018 poz. 122)

u.p.z.p. - ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn.: Dz.U. 2017 poz. 1073 z późn. zm.)

u.s.d.g. - ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jedn.: Dz.U. 2017 poz. 2168, z późn. zm.)

u.s.g. - ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz.U. 2017 poz. 1875 z późn. zm.)

u.ś.o.r. - ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin (tekst jedn.: Dz.U. 2017 poz. 50 z późn. zm.)

u.z.sz.ś.n. - ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (tekst jedn.: Dz.U. 2014 poz. 1789 z późn. zm.)

II. Organy, organizacje, instytucje

ANSES - Agence Nationale de Sécurité Sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Francuska Agencja Bezpieczeństwa Sanitarnego Żywności, Środowiska i Pracy)

EEA - European Environment Agency (Europejska Agencja Środowiska)

EFSA - European Food Safety Authority (Europejska Agencja Bezpieczeństwa Żywności)

EFTA - European Free Trade Association (Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu)

EMA - European Medicines Agency (Europejska Agencja Leków)

EOG - Europejski Obszar Gospodarczy

EURL - European Union Reference Laboratory (laboratorium referencyjne Unii Europejskiej)

GDOŚ - Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska

IZ PIB - Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy

IZSV - Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (Włoski organ zdrowia i organizacja badawcza dla zdrowia zwierząt i bezpieczeństwa żywności)

KCHZ - Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt

NIK - Najwyższa Izba Kontroli

PGR - Państwowe Gospodarstwo Rolne

PIORiN - Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

POM - Państwowy Ośrodek Maszynowy

PWRN - Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej

RDOŚ - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska

SKR - Spółdzielnie Kółek Rolniczych

TK - Trybunał Konstytucyjny

UE - Unia Europejska

URPL - Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

WIORiN - Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa

III. Inne skróty

AEI - Agri-Environmental Indicators (wskaźniki rolno-środowiskowe)

BISE - Biodiversity Information System for Europe (Europejski system informacji o różnorodności biologicznej)

CBPV - Chronic Bee Paralysis Virus (wirus chronicznego paraliżu pszczół)

CCD - Colony Collapse Disorder (zespół masowego ginięcia pszczoły miodnej)

DCP - Decentralised Procedure (procedura zdecentralizowana)

EPILOBEE - Epidemiological study on honey bee colony losses (badania epidemiologiczne na temat strat rojów pszczelich)

GMO - Genetically Modified Organisms (organizmy genetycznie zmodyfikowane)

MRL - Maximum Residue Limit (najwyższe dopuszczalne stężenie pozostałości)

MRP - Mutual Recognition Procedure (procedura wzajemnego uznania)

MUMS - Minor uses/minor species (pomniejsze zastosowania/pomniejsze gatunki)

OTC - Over the counter (bez recepty)

Rp - Recipe (recepta)

SDI - Sustainable Development Indicators (wskaźniki zrównoważonego rozwoju)

SEBI - Streamlining European Biodiversity Indicators (wskaźniki różnorodności biologicznej)

SOO - Specjalne Obszary Ochrony

TEEB - The Economics of Ecosystems and Biodiversity (ekonomia ekosystemów i różnorodności biologicznej)


Ochrona prawna pszczół w Polsce