fbpx

NEWS:

Ochrona prawna pszczół w Polsce

ROZDZIAŁ VI. ADMINISTROWANIE DZIAŁANIAMI ZWIĄZANYMI Z OCHRONĄ PRAWNĄ PSZCZÓŁ

1. Zadania i kompetencje publicznej administracji rolnej w ochronie pszczół miodnych

Analiza regulacji prawa polskiego o charakterze powszechnym (lex generalis) i szczególnym (lex specialis) w aspekcie ochrony pszczół miodnych i dziko żyjących ukazuje duże rozproszenie kompetencji administracji publicznej właściwej w zakresie wykonywania zadań ochronnych.

Niniejszy rozdział jest próbą systematyzacji zadań, właściwości, kompetencji organów administracji publicznej podporządkowanych administrowaniu działaniami związanymi z ochroną pszczół w Polsce. Należy przy tym zastosować podział na publiczną administrację rolną właściwą do działania względem ochrony pszczół miodnych oraz organy w zakresie ochrony przyrody właściwe dla ochrony pszczół dziko żyjących.

zablokowane [...] - część treści ukryta, w całości dostępna tylko dla zalogowanych e-Prenumeratorów

Wyspecjalizowane inspekcje rolne powoływane są przede wszystkim do spełniania funkcji kontrolnych połączonych z możliwością władczej ingerencji w działalność kontrolowanego podmiotu27. Inspekcja w znaczeniu instytucjonalnym, to nie jeden podmiot, a cała struktura obejmująca powiązane ze sobą jednostki organizacyjne różnego szczebla – organy inspekcji28. Szczegółowy zakres zadań i kompetencji Inspekcji Weterynaryjnej oraz Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa określają ustawy.

zablokowane [...] - część treści ukryta, w całości dostępna tylko dla zalogowanych e-Prenumeratorów

Zadania Inspekcji Weterynaryjnej, na podstawie przepisów odrębnych ustaw, wykonują Główny Lekarz Weterynarii, wojewódzcy lekarze weterynarii oraz powiatowi lekarze weterynarii (struktura trójszczeblowa). Organem Inspekcji Weterynaryjnej jest również graniczny lekarz weterynarii podległy Głównemu Lekarzowi Weterynarii.

Sprawy organizacji Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa (PIORiN), regulują przepisy ustawy o ochronie roślin. Zgodnie z art. 78 u.o.r. PIORiN realizuje zadania związane z nadzorem nad trzema dziedzinami z zakresu ochrony roślin i nasiennictwa, mianowicie zdrowiem roślin, zapobieganiem zagrożeniom wynikającym z obrotu i stosowania środków ochrony roślin oraz nadzorem nad wytwarzaniem, oceną, obrotem, stosowaniem materiału siewnego.

Ważne z punktu ochrony pszczół, są urzędowe działania PIORiN w ramach nadzoru nad wprowadzaniem do obrotu i stosowaniem środków ochrony roślin. W szczególności w art. 80 u.o.r. wskazano na: kontrolę podmiotów produkujących środki ochrony roślin, kontrolę składu lub właściwości fizycznych bądź chemicznych tych środków, a także kontrolę składowania, przemieszczania, wprowadzania do obrotu i stosowania środków ochrony roślin. Zadania PIORiN wykonuje Główny Inspektor i wojewoda przy pomocy wojewódzkiego inspektora będącego kierownikiem wojewódzkiej inspekcji ochrony roślin i nasiennictwa (struktura dwuszczeblowa).

zablokowane [...] - część treści ukryta, w całości dostępna tylko dla zalogowanych e-Prenumeratorów

Do administracji rolnej na poziomie gminy należy zaliczyć sołectwa i wyodrębnione w urzędach wydziały ochrony środowiska i gospodarki rolnej, działające w ramach upoważnienia administracyjnego31. Z tym, że w doktrynie powoływanie komisji w sprawie zatrucia pszczół upatruje się bardziej w działaniu gminy z zakresu ochrony środowiska i przyrody, niż gospodarki rolnej.

2. Zadania i kompetencje organów w zakresie ochrony przyrody w ochronie pszczół dziko żyjących

Zadania związane z ochroną pszczół dziko żyjących, jako elementu środowiska przyrodniczego, powinny być realizowane przez państwo - władzę publiczną. Wynika to z przepisów Konstytucji, gdzie ochrona środowiska (przyrodniczego) jest jednym z podstawowych obowiązków państwa (art. 5), nałożonym na władze publiczne (art. 74 ust. 2), ciążącym ponadto na każdym kto podlega prawu RP (art. 86).

zablokowane [...] - część treści ukryta, w całości dostępna tylko dla zalogowanych e-Prenumeratorów

Mowa tu o strażach przyrodniczych - Straży Leśnej i Straży Parku Narodowego57. O Straży Leśnej już wspominano58. Straż Parku Narodowego, a właściwiej jej funkcjonariusze, na obszarze parku narodowego wykonują zadania związane ze zwalczaniem przestępstw i wykroczeń z zakresu ochrony przyrody oraz ochroną mienia (art. 108 ust. 1 u.o.p).

Funkcjonariusze Straży Parku, przy wykonywaniu powierzonych im zadań, mają między innymi prawo do: legitymowania osób podejrzanych o popełnienie przestępstwa lub wykroczenia (również świadków), zatrzymywania i przekazywania Policji bądź innym właściwym organom tych osób w przypadku uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa lub wykroczenia oraz zabezpieczania dowodów rzeczowych.

Istotne względem ochrony pszczół dziko występujących na obszarze parku narodowego i ich siedlisk, jest uprawnienie do kontroli podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na tym obszarze, w zakresie przestrzegania przepisów u.o.p.59. Szczegółowo kwestie funkcjonowania Straży Parku i jej współpracy z Policją regulują rozporządzenia60.

Przypisy

1 - Z. Cieślak, [w:] Prawo administracyjne, pod red. Z. Niewiadomskiego, Warszawa 2011, s. 82.

2 - Z. Ziembiński, O pojmowaniu celu, zadania, roli i funkcji prawa, „Państwo i Prawo” 1987, nr 12, s. 18 i n.

3 - S. Fundowicz, Dynamiczne rozumienie zadania publicznego [w:] Między tradycją a przyszłością w nauce prawa administracyjnego. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Janowi Bociowi, red. J. Supernat, Wrocław 2009, s. 165.

4 - J. Boć, Prawo administracyjne, red. J. Boć, Wrocław 2010, s. 15.

5 - S. Fundowicz, op. cit., s. 165.

6 - Tak m.in.: A. Wiktorowska [w:] Prawo administracyjne, pod red. M. Wierzbowskiego, Warszawa 2011, s. 115; E. Ochendowski, Prawo administracyjne. Część ogólna, Toruń 2006, s. 239.

7 - Podobnie: A. Adamczyk [w:] Prawo administracyjne. Część ogólna, red. nauk. L. Bielecki, P. Ruczkowski, Warszawa 2011, s. 300-301; R. Michalska-Badziak [w:] Prawo administracyjne. Pojęcia, instytucje, zasady w teorii i orzecznictwie, red. nauk. M. Stahl, Warszawa 2009, s. 252-254.

8 - Z. Cieślak, op. cit., s. 83-84.

9 - Szerzej: E. Bojanowski, Konstrukcja kompetencji organu administracji państwowej, „Zeszyty Naukowe WPiA UG” 1981, nr 9, s. 82 i n.

zablokowane [...] - część treści ukryta, w całości dostępna tylko dla zalogowanych e-Prenumeratorów

58 - Patrz s. 96.

59 - Do kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy stosuje się przepisy rozdziału 5 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (art. 108a u.o.p.).

60 - Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 kwietnia 1993 r. w sprawie funkcjonowania Straży Parku w parkach narodowych (Dz.U. 1993 Nr, 30 poz. 138) oraz rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie zakresu i trybu współpracy Straży Parku z Policją oraz zakresu działań Straży Parku podlegających kontroli Policji i sposobu sprawowania tej kontroli (Dz.U. 2005 Nr 5, poz. 33) - zastępujące pierwsze z wymienionych rozporządzeń w zakresie uregulowanym w § 4-7. Zob. też: K. Gruszecki, Podstawy prawne funkcjonowania Straży Parku w parkach narodowych, „Parki Narodowe” 2005, nr 2, s. 15-16.


Ochrona prawna pszczół w PolscePrenumerata „Pasieki” Czasopismo „Pasieka” to pismo dla pszczelarzy z pasją. Wydawane jako dwumiesięcznik w ciągu roku ukazuje się 6 numerów. Prenumerata roczna obejmuje 6 kolejnych...

Korzystaj z e-Prenumeraty na www.pasieka24.pl i w aplikacji mobilnej.Ciesz się pełnym dostępem do wszystkich książek i czasopism Wydawnictwa "Pasieka" Sprawdź jak szeroką bazę wiedzy pszczelarskiej...

Ostatnio dodane

TESCO wycofało ze sprzedaży fałszowane miody Zdjęcie: natashabreen W listopadzie angielska...

ze świata

Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna, 05-12-2019

W telegraficznym skrócie POLSKA Poznań/Warszawa Politycy angażują się w ochronę pszczół. Prezydent...

Pasieka 1/2020

Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna, 04-12-2019

Kupuj polski miód Pszczelarze doskonale wiedzą, dlaczego lokalny miód jest...

Pasieka 1/2020

Kobiałka Teresa  - avatar Kobiałka Teresa , 04-12-2019

Pszczelarskie kompendium wiedzy o warrozie, cz. 4. Przeciwwarrozowe produkty...

Pasieka 1/2020

Gajda Anna - avatar Gajda Anna, 04-12-2019

Czym pszczelarze powinni się kierować przy wyborze matek W poprzednim...

Pasieka 1/2020

Bieńkowska Małgorzata - avatar Bieńkowska Małgorzata, 04-12-2019

Czy mikrofale pochodzące z kuchenki mikrofalowej wpływają na jakość...

Pasieka 1/2020

Konstancja Jabłońska, Mateusz Grabowski - avatar Konstancja Jabłońska, Mateusz Grabowski, 04-12-2019

Pszczoły też chodzą na grzyby O tym, że wiele owadów...

Pasieka 1/2020

Rafał Szyrszeń - avatar Rafał Szyrszeń, 04-12-2019

To, co dla nas najważniejsze Zaczyna się nowy rok i...

Pasieka 1/2020

Trzybiński Sławomir  - avatar Trzybiński Sławomir , 04-12-2019

Wytapianie wosku – przegląd rozwiązań sprzętowych Umiejętne gospodarowanie woskiem w...

Pasieka 1/2020

Piątek Michał - avatar Piątek Michał, 04-12-2019