fbpx

NEWS:

w wydaniu tradycyjnym (papierowym) strona: 0

Fundacja Ekologiczna - na pomoc pszczołom

„Pszczoły proszą o pomoc” - pod takim hasłem rozpoczęła się kampania Fundacji Ekologicznej „Zielona Akcja” na rzecz środowiska, życia pszczół i innych owadów zapylających. Kampania ta zbiega się z akcją „Miód kupujesz – pszczoły ratujesz” podjętą przez redakcję „Pasieki” i Polski Związek Pszczelarski, która w swoich założeniach ma podobn cel – ratowanie pszczół.

Miód kupujesz pszczoły ratujesz
Małgorzata Bochyńska z Fundacji Ekologicznej - przy
omawianiu wspólnych celów w ratowaniu pszczół.
fot.© Jan Baczmański

Fundacja Ekologiczna „Zielona Akcja” z siedzibą w Legnicy jest organizacją pożytku publicznego działającą już od 1991 r., której aktywność koncentruje się na prowadzeniu kampanii informacyjno-edukacyjnych związanych z działalnością na rzecz ochrony środowiska, zrównoważonego rozwoju, szczególnie obszarów wiejskich, aktywizowaniem społeczności lokalnych wokół inicjatyw chroniących walory przyrodnicze i kulturowe.

Założone cele Fundacja realizuje poprzez:

 1. Czynną ochronę walorów przyrodniczych i kulturowych.
 2. Tworzenie i wdrażanie strategii, programów, planów, projektów w dziedzinie ochrony środowiska i dziedzictwa kulturowego, aktywizacji terenów wiejskich, zrównoważonego rolnictwa, rozwoju małej przedsiębiorczości, krajoznawstwa, edukacji, oświaty i wychowania.
 3. Prowadzenie działalności wydawniczej, informacyjno-promocyjnej, szkoleniowo-edukacyjnej i doradczej w zakresie zgodnym z celami Fundacji.
 4. Współpraca z organizacjami pozarządowymi, administracją samorządową i rządową, instytucjami naukowymi i gospodarczymi działającymi w dziedzinie ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju.

Nie sposób opisać w tak krótkim artykule wszystkich działań Fundacji i realizacji wielu programów na rzecz środowiska, które pozostawiły trwały ślad nie tylko na Dolnym Śląsku, ale też w lubuskim, opolskim, śląskim, małopolskim i innych. Niejednokrotnie też pszczelarze brali udział w realizacji niektórych projektów Fundacji, jak np. w kampanii „Drogi do Natury”, w ramach której nasadzono już tysiące różnych drzew miododajnych.

Warto więc wejść na stronę internetową www.zielonaakcja.pl, aby pogłębić wiedzę o działalności Fundacji, realizacji programów i projektów z zakresu edukacji ekologicznej, ochrony przyrody , środowiska itp.

Pszczołom na pomoc

Miód kupujesz pszczoły ratujesz
Kampania Fundacji Ekologicznej dla ratowania pszczół.
fot.© Jan Baczmański

Kampanię „Pszczoły proszą o pomoc” na rzecz ochrony środowiska życia pszczół i innych owadów zapylających rozpoczęto we Wrocławiu 26.06.2014 r. konferencją „Ochrona pszczół i owadów dziko zapylających warunkiem zachowania ekosystemów i produkcji żywności”.

Druga konferencja odbyła się w Krakowie na Uniwersytecie Jagiellońskim 7.11.2014 r. i w tamtym rejonie odbędzie się kolejne szkolenie dla „edukatorów bioróżnorodności” działających na terenie woj. małopolskiego. O dacie i miejscu szkolenia będą powiadamiane związki pszczelarskie.

Cele, jakie zamierza się osiągnąć w realizacji tego programu to:

 1. Podniesienie poziomu wiedzy mieszkańców wsi w zakresie zagrożeń wynikających ze zmniejszania się populacji owadów zapylających i ich znaczenia dla bioróżnorodności.
 2. Wzrost zaangażowania społeczności lokalnych w zachowanie siedlisk owadów zapylających.
 3. Wypracowanie rozwiązań dla ochrony populacji owadów zapylających.

Mam nadzieję, że pszczelarze aktywnie włączą się również do realizacji tego programu – nie potrzeba im tłumaczyć, jak ważne są takie działania dla ratowania pszczół.

Na skutek zmian klimatycznych, chorób i pasożytów oraz nadmiernej chemizacji rolnictwa w ostatnich latach znacznie zmniejszyła się populacja nie tylko pszczół, ale i innych owadów zapylających. Na skutek intensyfikacji rolnictwa kurczą się w szybkim tempie naturalne siedliska dla wszystkich zapylaczy.

Masowo orze się łąki i inne nieużytki. Niejednokrotnie wycinane są całe aleje lipowe, bezmyślnie ogałacane są konary drzew miododajnych itp. Akacja, tak cenna dla pszczelarzy, traktowana jest w lasach jako chwast i wycinana jest na opał do kominków.

Miód kupujesz - pszczoły ratujesz

Ogromne połacie wrzosowisk na nieczynnych poligonach wojskowych zarastane są przez samosiewy sosny i brzozy itp. Zmniejszają się tym samym tereny miododajne, ostoje zieleni i bioróżnorodności w polskich wsiach i miastach, pogarszają się warunki życia dla tych pożytecznych stworzeń.

Jeżeli nie będziemy reagować szybko i znacznie zmniejszy się populacja tych owadów, to mogą wystąpić poważne problemy z produkcją żywności. Dane naukowe wskazują, że to właśnie te zagrożone owady pomagają w zapylaniu ponad 80% spożywanych przez nas roślin. Utrata pszczół to też brak miodu, który jest ceniony nie tylko jako smakowity produkt, ale spełnia on też bardzo ważną rolę w leczeniu wspomagającym przy różnych dolegliwościach.

Mówi się, że przyjaciół poznaje się w potrzebie. Fundacja Ekologiczna nawiązała współpracę z redakcją „Pasieki”, aby wspólnymi siłami działać na rzecz ratowania pszczół. Teraz, kiedy tak bardzo pszczelarze potrzebują wsparcia, Fundacja „Zielona Akcja” przychodzi nam z pomocą prowadząc takie działania jak:

 1. Przeprowadzanie konferencji regionalnych; „Ochrona owadów zapylających warunkiem utrzymania ekosystemów i produkcji żywności” informujących o problemie i dyskusje jak temu przeciwdziałać. Zaplanowano zorganizować 5 konferencji, w tym jedna otwierająca program (Wrocław), i jedna konferencja prasowa mająca na celu nagłośnienia tego problemu.
 2. Utworzenie ścieżek edukacyjnych – modelowych stref nektarodajnych w krajobrazie wsi, przeprowadzanie warsztatów planistycznych i wykonanie nasadzeń przez mieszkańców, utworzenie 10 ścieżek w 10 wsiach.
  Na zaplanowane 10 stref wytypowano już 11 wsi, gdzie powstaną strefy nektarodajne; jesienią 2014 i wiosną 2015 r. Nasadzenia drzew będą wykonywane w miejscowościach: Godzięcin, Czaple, Wolimierz, Ernestów, Romanowo, Dziadkowo, Trzebień, Głuchów Górny, Strupina, Konradówka i Kruków.
 3. Przygotowanie „edukatorów bioróżnorodności” i zorganizowanie 4 cykli szkoleniowych.
  Jedno 3-dniowe szkolenie obyło się już 2-4.10.2014 r. w Chocianowie, w którym też uczestniczyła duża grupa pszczelarzy. Uczestnicy szkolenia w objeździe studialnym po „Wrzosowej” Krainie odwiedzili pasiekę „Maja” Stanisława Rekuta w Krepie koło Przemkowa, gdzie mieli możliwość wysłuchania prelekcji o pszczołach i samodzielnie odlewali świece z wosku pszczelego. We wsi Borówki „Wrzosowa Chata” w ogrodzie Bogusławy Naruszewicz, zapoznawali się m.in. z różnorodnymi roślinami miododajnymi.
 4. Założenie i aktualizacja strony internetowej projektu.
 5. Przenoszenie dobrych praktyk tworzenia stref nektarodajnych do innych rejonów i opracowanie 10 koncepcji ścieżek edukacyjnych i stref nektarodajnych.
 6. Opracowanie materiałów edukacyjnych dla odbiorców projektu.

Szkolenia „Edukator bioróżnorodności”

W ramach tego projektu Fundacja zachęca do udziału w trzydniowych szkoleniach przygotowujących do prowadzenia lokalnych działań edukacyjnych mających na celu pokazywanie problemu i zachęcania mieszkańców do podejmowania działań na rzecz ochrony zapalaczy. Koszty szkolenia - wyżywienie, zakwaterowanie i materiały szkoleniowe pokrywa Fundacja.

Na powyższym szkoleniu omawiane są takie tematy jak:

 • europejskie i krajowe konwencje, strategie dotyczące bioróżnorodności ze szczególnym uwzględnieniem owadów zapylających,
 • znaczenie pszczół i owadów zapylających dla ochrony ekosystemów i rolnictwa, stan tych populacji,
 • zasady prowadzenia zajęć edukacyjnych dla różnych grup odbiorców poświęconych bioróżnorodności i znaczeniu owadów zapylających,
 • zasady informowania społecznego, prowadzenie lokalnych kampanii dla zachowania bioróżnorodności i populacji owadów zapylających,
 • gromadzenie i upowszechnianie dobrych praktyk w edukacji o owadach zapylających,
 • objazd studialny do gospodarstwa pasiecznego i wioski tematycznej prowadzącej edukację pszczelarską,
 • zasady tworzenia miejsc, obiektów edukacyjnych o pszczołach, wykorzystywanie ich jako źródeł dochodu dla mieszkańców wsi.

Uczestnicy takich szkoleń zdobywają odpowiednią wiedzę do prowadzenia lokalnych działań w swoich rejonach. Edukatorzy będą prowadzić szkolenia nie tylko o tak ważnej roli pszczoły i owadów zapylających w rolnictwie, ale też będą przy pomocy Fundacji zakładać ścieżki edukacyjne, przygotowywać tereny pod nasadzenia krzewów i drzew dla tworzenia stref nektarodajnych itp.

Apel Fundacji o ratowanie pszczół jest szeroko promowany i kierowany do różnych organizacji działających na rzecz środowiska, samorządów i instytucji zajmujących się ochroną środowiska i do pszczelarzy jako najbardziej zainteresowanych tym problemem.

W wielu pasiekach są już ścieżki edukacyjne i prowadzone są tam prelekcje z dziećmi i młodzieżą, ale to jeszcze jest zbyt mało i stąd jest też gorący apel do pszczelarzy o uczestnictwo w takich szkoleniach „Edukatorów bioróżnorodności”, tworzenia nowych ścieżek edukacyjnych i stref nektarodajnych.

Jan Baczmański
e-mail; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


pobierz darmowy ebook


 Zamów prenumeratę czasopisma "Pasieka"