fbpx

NEWS:

w wydaniu tradycyjnym (papierowym) strona: 0

PIENIĄDZE Z UNII NA PODJĘCIE LUB ROZWÓJ DODATKOWEJ DZIAŁALNOŚCI

Pszczelarze chcący podjąć lub rozwinąć inną działalność, a więc uzyskać dodatkowe źródło dochodów, mogą ubiegać się o dofinansowanie z działania „Różnicowanie działalności rolniczej i zbliżonej do rolnictwa w celu zapewnienia różnorodności działań lub alternatywnych źródeł dochodów”, zawartego w Sektorowym Programie Operacyjnym „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich”.

W ramach tego działania wspierane będą projekty związane z realizacją inwestycji służących podjęciu lub rozwijaniu dodatkowej działalności zbliżonej do rolnictwa.

Kto może skorzystać z dofinansowania?

O wsparcie ubiegać się mogą zarówno rolnicy, jak i domownicy oraz osoby prawne prowadzące działalność rolniczą.

Pojęcia określające beneficjentów zdefiniowane są następująco:
•    rolnik to osoba fizyczna prowadząca na własny rachunek działalność rolniczą jako posiadacz (właściciel, dzierżawca lub użytkownik) gospodarstwa rolnego oraz opłacająca podatek rolny,
•    domownik to osoba bliska rolnikowi, zamieszkująca razem z nim lub w bliskim sąsiedztwie jego gospodarstwa, stale pracująca w tym gospodarstwie, która ukończyła 18 lat (pomoc może być przyznana domownikowi tylko wówczas, gdy jest on objęty ubezpieczeniem
w pełnym zakresie w KRUS),
•    osoby prawne to podmioty wpisane do rejestru przedsiębiorców
w KRS, których celem jest prowadzenie działalności rolniczej
i które prowadzą taką działalność we własnym gospodarstwie rolnym.

Należy podkreślić, że definicja „gospodarstwo rolne” określa gospodarstwo w rozumieniu kodeksu cywilnego, o powierzchni użytków rolnych co najmniej 1 ha. W praktyce oznacza to, że pszczelarz chcący skorzystać z działania „Różnicowanie działalności...” musi być posiadaczem co najmniej 1 hektara, nawet jeśli prowadzi działalność rolniczą
w dziale specjalnym.

alt
zdjęcie Artur Tabor

Jakie projekty mogą być objęte wsparciem?


zablokowane [...] - część treści ukryta, w całości dostępna tylko dla zalogowanych e-Prenumeratorów

Wypełniony wniosek wraz z załącznikami składa się w Oddziale Regionalnym ARiMR. Agencja ocenia go zarówno pod względem formalnym, jak i merytorycznym. Po pozytywnej weryfikacji podpisywana jest z wnioskodawcą umowa, po czym można rozpocząć realizację planowanego projektu. Po zakończeniu  jego realizacji należy złożyć do ARiMR wniosek o płatność, również z załącznikami. Po zaakceptowaniu całości beneficjent otrzymuje zwrot kosztów.
Podobnie jak w przypadku innych działań finansowanych w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego czy Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich również i tu obowiązuje zasada „kto pierwszy, ten lepszy”. Tak więc im szybciej złożony zostanie wniosek, tym większa pewność, że otrzymamy dofinansowanie. Bo jeśli środki finansowe przeznaczone na dane działanie zostaną wyczerpane, to nawet najlepszy projekt nie będzie miał szans powodzenia.


Magdalena KłosowskaPrzydatne adresy internetowe:
ARiMR: www.arimr.gov.pl
Tam znaleźć można „Przewodnik dla beneficjentów
działania „Różnicowanie działalności..” - należy
kliknąć w Fundusze Strukturalne, następnie w SPORolnictwo.
MRiRW: www.minrol.gov.pl Zamów prenumeratę czasopisma "Pasieka"