fbpx

NEWS:

w wydaniu tradycyjnym (papierowym) strona: 16

Przydatność poszczególnych linii hodowlanych pszczół w Polsce na podstawie wyników oceny terenowej

W poprzednich numerach „Pasieki” przedstawiono sposób organizacji hodowli pszczół w Polsce. Była mowa o niebezpieczeństwie, jakie niesie ze sobą zakup matek pszczelich o niewiadomym pochodzeniu, o ryzyku przenoszenia chorób.

Można było zapoznać się z charakterystyką ras pszczół oraz odpowiedzieć sobie na pytanie: jakiej rasy matki pszczele najlepiej sprawdzą się w mojej pasiece? Które linie wykazują pożądane cechy biologiczne i jak najbardziej odpowiednie pod względem wartości użytkowej do środowiska, w jakim znajduje się moja pasieka?

W odpowiedzi na te pytania pomocne mogą być wyniki oceny terenowej pszczół publikowane corocznie przez Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt.

beehive-4193275
Fot. Pixabay, su mx

Obecnie obowiązująca ustawa o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich definiuje hodowlę zwierząt jako zespół zabiegów zmierzających do poprawienia założeń dziedzicznych (genotypu) zwierząt gospodarskich, w których zakres wchodzi ocena wartości użytkowej i hodowlanej zwierząt gospodarskich oraz selekcja i dobór osobników do kojarzenia prowadzony w warunkach prawidłowego chowu.

W Polsce prowadzona jest hodowla pszczół różnych ras i linii, odbywająca się w pasiekach realizujących programy hodowlane (doskonalenia genetycznego, krzyżowania, ochrony zasobów genetycznych), których podstawowym narzędziem jest inseminacja matek pszczelich dająca możliwość sterowania doborem kojarzeń.

zablokowane [...] - część treści ukryta, w całości dostępna tylko dla zalogowanych e-Prenumeratorów

Na czym polega ocena terenowa?

Najprościej mówiąc, na porównaniu grupy testowej pszczół z grupą kontrolną w tzw. sezonie oceny obejmującym zimowlę, rozwój wiosenny oraz wszystkie miodobrania do zakończenia sezonu pszczelarskiego. Porównuje się grupy testowe (złożone z rodzin z matkami dostarczonymi z pasiek hodowlanych) do grup kontrolnych (rodziny z matkami odchowanymi przez pszczelarza), biorąc pod uwagę najważniejsze cechy związane z użytkowaniem pszczół, takie jak: miodność, dynamika rozwoju, skłonność do rójki, łagodność, zimotrwałość.

Obserwacje i pomiary są prowadzone przez pszczelarza zgodnie z zasadami prowadzenia oceny terenowej i dokumentowane na tzw. Arkuszu Oceny Terenowej Matek Pszczelich (w skrócie AOTMP).

zablokowane [...] - część treści ukryta, w całości dostępna tylko dla zalogowanych e-Prenumeratorów

1941766.jpg

Miodność jest cechą nisko odziedziczaną, wobec czego jako pozytywny uważany jest wskaźnik równy i wyższy od 100%.

Rozwój rodziny pszczelej jest oceniany, opierając się na liczbie plastrów obsiadanych przez pszczoły i plastrów z czerwiem na podstawie dwukrotnego pomiaru w terminach:

  • pierwszy pomiar – w okresie kwitnienia jabłoni,
  • drugi pomiar w terminie od 21 do 30 dni po pierwszym pomiarze.

Dostosowanie rozwoju rodziny pszczelej w warunkach środowiskowych pasieki do kolejnych następujących po sobie pożytków w ciągu sezonu, oceniane jest według skali 1–4 pkt, najwyższa punktacja przyznawana jest rodzinom z rozwojem dostosowanym do wszystkich pożytków, a najniższa rodzinom, których rozwój jest niedostosowany do pożytków.

Na podstawie liczby plastrów obsiadanych przez pszczoły przed zimowlą i po przezimowaniu oraz stanu środowiska ula, ocenia się zimotrwałość, odnotowując:

  • liczbę plastrów pozostawionych na zimę,
  • liczbę plastrów i konieczność ujmowania lub dodawania plastrów podczas pierwszego wiosennego przeglądu,
  • konieczność dokarmiania rodzin pszczelich na wiosnę,
  • stan higieniczny uli na wiosnę, w tym zaperzenie i wielkość osypu.

Zimotrwałość ocenia się według skali 1–4 pkt oceniając najwyżej rodziny o dobrej zimotrwałości, a najniżej rodziny zdyskwalifikowane z powodu złego zimowania.

Skłonność do rójki ocenia się na podstawie:

  • objawów nastroju rojowego (pojawiających się miseczek matecznikowych oraz mateczników w różnym stadium rozwoju),
  • reakcji na zabiegi przeciwrojowe,
  • wyjścia rojów lub konieczności wykonywania odkładów (zabrania czerwiu lub pszczół), odnotowując opis zastosowanych zabiegów.

W skali 1–4 pkt, 4 pkt otrzymują rodziny bez objawów rojowych, a 1 pkt rodziny, które wykazują negatywną reakcję na zabiegi przeciwrojowe (konieczność rozrojenia lub wyjście roju).

Sposób zachowania pszczół, wskazujący na ich łagodność lub złośliwość ocenia się na podstawie obserwacji występowania objawów złośliwości.

Sposób zachowania się pszczół wskazujący na ich łagodność lub złośliwość, podobnie jak pozostałe cechy ocenia się według skali 1–4 pkt, gdzie 4 pkt otrzymują rodziny bardzo łagodne, a 1 pkt bardzo złośliwe.

Punktacja ze wszystkich 5 wyżej wymienionych cech służy do obliczenia tzw. oceny końcowej, którą stanowi suma punktów uzyskanych przez matki pszczele za ocenę poszczególnych cech (maksymalnie 20 pkt).

zablokowane [...] - część treści ukryta, w całości dostępna tylko dla zalogowanych e-Prenumeratorów

i dodatkowo odnotowuje informacje o prowadzonych zabiegach profilaktycznych i leczniczych oraz wyniki obserwacji cech pszczół istotne ze swojego punktu widzenia, takie jak np.: zdolność do zbierania pyłku czy zużycie zapasów zimowych.

Wykres_kchz-argo-pl__pszczoly_publikacja_2019--26

Na stronie internetowej KCHZ https://www.kchz.agro.pl/blog/category/kchz/hodowla/ znajduje się wykaz linii hodowlanych pszczół, dla których otwarto księgi lub rejestry.

Wyżej wymienione linie pszczół objęte są oceną wartości użytkowej i hodowlanej prowadzoną przez KCHZ lub przez podmiot upoważniony przez ministra właściwego do spraw rolnictwa. Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt zachęca również do zapoznania się z wynikami oceny terenowej, które mogą posłużyć do wyboru matek użytkowych z linii i kojarzeń wykazujących pożądane cechy biologiczne i jak najbardziej odpowiednich pod względem wartości użytkowej do środowiska, w jakim znajduje się pasieka produkcyjna.

Interpretując wyniki oceny terenowej, należy pamiętać, że podstawowym miernikiem wydajności miodu w metodyce oceny terenowej jest wskaźnik, określający w % przewagę produkcji miodu grupy testowej nad produkcją grupy kontrolnej.

Wielkością tego wskaźnika należy się kierować przy porównywaniu wyników. Zróżnicowanie pomiędzy wydajnością poszczególnych kojarzeń często wynika z dużych różnic klimatycznych i pożytkowych występujących w terenie.

rasy-pszczol

Na podstawie analizy wyników oceny terenowej pszczół można stwierdzić, że najszybsze efekty wykorzystania materiału hodowlanego pochodzącego z selekcji, w tym zwyżkę produkcji miodu oraz poprawę cech biologicznych, osiągają pasieki, w których dotychczas nie wymieniano matek i utrzymywano pszczoły o nieokreślonym pochodzeniu i niskiej wartości użytkowej.

zablokowane [...] - część treści ukryta, w całości dostępna tylko dla zalogowanych e-Prenumeratorów

Szczegółowe informacje o prowadzeniu oceny terenowej pszczół i jej wynikach można uzyskać u właściwych terenowo specjalistów KCHZ ds. hodowli pszczół.

Monika Kajak, Tadeusz Kwiatkowski
Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt


skróty użyte w tabelach i wykresach:

M – rasa środkowoeuropejska

car – rasa kraińska

cau – rasa kaukaska

lig – rasa włoska

synt. – linia pochodząca z krzyżowania

1) – matki pszczele naturalnie unasienione

Wyniki oceny grup testowych wg województw w 2018 r.

Tabela 1

Województwo

Hodowca

Kojarzenie

Średnia wydajność miodu (kg)

Wskaźnik %

Średnia punktacja cech 1-4 pkt.

Ocena subiektywna pszczelarza 1-4 pkt.

Końcowa ocena grupy testowej max 20 pkt.

miodność

rozwój

zimotrwałość

rojliwość

łagodność

dolnośląskie

Sirakov

synt.

Karolinka

x

car

Beskidka

28,3

104,4

2,8

4,0

4,0

2,7

2,2

2,3

15,7

dolnośląskie

Gembala

car

Prima

x

car

Prima

37,5

109,0

3,7

4,0

4,0

4,0

4,0

3,7

19,7

dolnośląskie

Loc

car

Alpejka

x

car

Nieska

42,5

83,2

3,2

4,0

4,0

4,0

4,0

3,2

19,2

kujawsko-pomorskie

Matula

car

Bałtycka

x

car

Bałtycka

24,1

118,1

3,6

4,0

4,0

4,0

4,0

2,2

19,6

kujawsko-pomorskie

Mrówka

car

M1

x

car

M1

13,8

115,0

1,8

1,9

2,6

4,0

3,0

1,8

13,3

kujawsko-pomorskie

Mrówka

car

M1

x

car

M1

62,4

101,3

4,0

4,0

4,0

3,7

4,0

2,9

19,7

kujawsko-pomorskie

Zarzeczewo

car

Kujawska

x

car

Kujawska

32,5

124,5

3,6

3,3

3,3

4,0

3,6

3,7

17,8

kujawsko-pomorskie

Loc

car

Nieska

x

car

Alpejka

33,6

110,9

3,6

3,8

3,7

3,4

3,7

3,6

18,2

lubelskie

Bielicki

car

Bielka1

x

car

Bielka1

37,5

109,0

3,8

3,8

3,8

4,0

4,0

4,0

19,4

lubelskie

Bielicki

car

Bielka11

 

 

37,5

109,0

3,7

3,7

3,7

4,0

3,7

3,7

18,8

lubelskie

Cegiełko

lig

Regine

x

lig

Regine

25,2

91,6

2,8

3,9

4,0

4,0

4,0

1,8

18,7

lubelskie

Bielicki

car

Bielka1

x

car

Bielka1

34,2

99,4

3,0

3,8

3,9

4,0

3,8

2,9

18,5

lubelskie

Bielicki

car

Bielka11

 

 

38,9

113,1

3,2

3,8

3,8

4,0

3,6

2,8

18,4

lubelskie

Bielicki

car

Bielka1

x

car

Bielka1

38,3

114,3

3,8

3,9

4,0

4,0

4,0

3,7

19,7

lubelskie

Bielicki

car

Bielka11

 

 

37,0

110,4

3,7

4,0

4,0

4,0

4,0

3,7

19,7

lubelskie

Bielicki

car

Bielka1

x

car

Bielka1

34,0

119,3

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

20,0

lubelskie

Bielicki

car

Bielka11

 

 

32,5

114,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

20,0

lubuskie

Mrówka

car

M1

x

car

M1

66,7

106,9

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

3,8

20,0

łódzkie

Loc

car

Nieska

x

car

Alpejka

26,4

129,4

3,5

3,8

4,0

4,0

4,0

4,0

19,3

małopolskie

Jeż

car

Dobra

x

car

Dobra

26,2

106,9

3,8

3,9

3,5

4,0

4,0

3,5

19,2

małopolskie

Czermin

car

AlSin1

 

 

29,1

122,3

4,0

3,9

3,8

3,8

4,0

3,7

19,5

mazowieckie

Bielicki

car

Bielka1

x

car

Bielka1

28,6

102,5

3,9

3,9

4,0

4,0

4,0

2,7

19,8

mazowieckie

Wilde

car

Kortówka

x

car

Kortówka

48,0

117,9

3,5

3,8

4,0

4,0

3,8

3,7

19,1

mazowieckie

Loc

car

Alpejka

x

car

Nieska

49,2

120,9

3,6

3,3

4,0

4,0

4,0

3,8

18,9

mazowieckie

Loc

car

Alpejka

x

cau

Woźnica

71,3

121,5

3,8

3,6

4,0

4,0

4,0

3,9

19,4

mazowieckie

Loc

car

Alpejka

x

cau

Woźnica

69,0

117,5

3,8

3,8

4,0

4,0

4,0

3,6

19,6

mazowieckie

Loc

car

Alpejka

x

car

Nieska

56,1

113,3

3,8

3,6

4,0

4,0

4,0

3,9

19,4

mazowieckie

Loc

car

Jugo

x

car

Alpejka

39,2

130,7

3,7

3,5

4,0

4,0

4,0

4,0

19,2

mazowieckie

Bielicki

car

Bielka1

x

car

Bielka1

34,3

118,7

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

20,0

mazowieckie

Bielicki

car

Bielka11

 

 

34,4

119,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

20,0

mazowieckie

Loc

car

Alpejka

x

cau

Woźnica

32,1

115,1

3,7

3,7

3,8

3,8

3,9

3,7

18,9

mazowieckie

Loc

cau

Woźnica

x

car

Alpejka

33,0

118,3

3,7

3,7

3,8

3,8

3,8

3,7

18,8

mazowieckie

Gembala

car

Gema

x

car

Prima

32,8

114,3

3,8

3,7

3,8

3,9

3,8

3,6

19,0

mazowieckie

Gembala

car

Prima

x

car

Gema

33,7

117,4

3,8

3,8

3,8

3,8

3,9

3,6

19,1

mazowieckie

Gembala

car

Prima

x

car

Gema

31,4

130,3

3,7

3,8

3,8

3,9

4,0

3,7

19,2

mazowieckie

Smaruj

car

Wielka

x

car

Wielka

31,8

132,0

3,7

3,8

3,8

3,9

4,0

3,7

19,2

mazowieckie

Loc

car

Jugo

x

car

Nieska

45,4

114,1

3,6

3,7

4,0

4,0

4,0

4,0

19,3

mazowieckie

Loc

car

Jugo

x

car

Nieska

46,7

117,3

3,7

3,6

4,0

4,0

4,0

3,9

19,3

podkarpackie

Loc

car

Alpejka

x

car

Alpejka

59,8

108,1

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

2,0

20,0

podkarpackie

Loc

car

Nieska

x

car

Alpejka

58,0

104,9

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

2,0

20,0

podlaskie

Loc

car

Jugo

x

car

Alpejka

30,0

105,3

3,6

4,0

4,0

4,0

4,0

2,6

19,6

podlaskie

Loc

car

Alpejka

x

car

Nieska

41,8

125,1

3,8

3,8

4,0

4,0

4,0

2,8

19,6

podlaskie

Gembala

car

Prima

x

car

Prima

10,7

73,3

2,0

3,2

3,0

4,0

4,0

1,4

16,2

podlaskie

Loc

car

Nieska

x

car

Alpejka

74,3

113,8

4,0

3,9

3,9

3,8

4,0

4,0

19,6

podlaskie

Loc

car

Alpejka

x

car

Nieska

56,6

102,7

3,8

3,8

3,8

3,8

4,0

3,0

19,2

podlaskie

Loc

car

Nieska

x

car

Nieska

31,4

121,2

3,8

3,8

4,0

4,0

3,8

3,6

19,4

podlaskie

Loc

car

Nieska

x

car

Alpejka

49,5

102,5

4,0

3,8

4,0

4,0

4,0

3,0

19,8

podlaskie

Czermin

car

CT46

x

car

AlSin

15,1

125,8

3,5

3,8

3,8

3,3

4,0

3,9

18,4

podlaskie

Gembala

car

Prima

x

car

Prima

19,5

115,4

2,6

3,7

3,5

4,0

4,0

2,5

17,8

podlaskie

Loc

car

Alpejka

x

car

Nieska

25,0

95,8

2,6

3,9

3,9

3,9

3,9

2,9

18,2

podlaskie

Loc

car

Nieska

x

car

Nieska

26,3

120,6

3,7

3,7

4,0

4,0

3,6

3,3

19,0

podlaskie

Loc

car

Alpejka

x

car

Nieska

31,3

94,0

3,0

4,0

4,0

4,0

3,8

2,4

18,8

podlaskie

Loc

car

Nieska

x

car

Jugo

32,4

97,3

3,2

3,8

3,8

4,0

3,5

2,6

18,3

pomorskie

Matula

car

Bałtycka

x

car

Bałtycka

54,3

131,8

4,0

3,5

3,4

3,7

3,7

3,8

18,3

pomorskie

Loc

car

Alpejka

x

car

Nieska

41,0

105,4

3,4

3,2

3,3

3,3

3,9

3,5

17,1

pomorskie

Zarzeczewo

car

Kujawska

x

car

Kujawska

44,5

114,4

3,6

3,1

2,7

3,8

4,0

3,7

17,2

pomorskie

Smaruj

car

Wielka

x

car

Wielka

14,9

125,2

3,0

3,6

3,9

2,9

3,6

3,0

17,0

pomorskie

Lutkiewicz

car

Iwa

x

car

Iwa

62,1

118,3

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

3,0

20,0

pomorskie

Loc

car

Alpejka

x

car

Nieska

55,5

107,4

4,0

4,0

3,8

4,0

4,0

3,0

19,8

pomorskie

Krysztof

synt.

Kaszubka

x

car

Vineta

29,0

84,3

3,1

3,4

3,4

3,4

4,0

3,2

17,3

pomorskie

Lutkiewicz

car

Iwa

x

car

Iwa

15,5

146,2

3,2

3,8

3,4

3,2

3,8

2,9

17,4

pomorskie

Marszałek

car

Vineta

x

 synt.

Kaszubka 

31,0

208,1

3,5

3,2

3,5

4,0

4,0

3,4

18,2

pomorskie

Kocierzowy

car

Niw

x

M

Asta

35,6

89,2

3,4

3,8

3,4

3,1

3,0

2,0

16,7

pomorskie

Grabowski

synt.

Żuławska

x

synt.

Żuławska

37,5

114,0

3,9

4,0

4,0

4,0

4,0

3,0

19,9

pomorskie

Loc

car

Alpejka

x

cau

Woźnica

22,6

115,9

3,9

4,0

4,0

4,0

4,0

2,0

19,9

pomorskie

Lutkiewicz

car

Iwa

x

car

Iwa

41,3

125,2

3,9

4,0

4,0

4,0

4,0

3,0

19,9

pomorskie

Lutkiewicz

car

Iwa

x

car

Iwa

42,9

124,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

3,5

20,0

pomorskie

Lutkiewicz

car

Iwa

x

car

Iwa

42,3

123,7

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

3,5

20,0

warmińsko-mazurskie

Loc

car

Alpejka

x

car

Nieska

29,2

94,8

2,9

4,0

4,0

4,0

4,0

1,8

18,9

warmińsko-mazurskie

Matula

car

Bałtycka

x

car

Bałtycka

22,1

117,6

3,8

4,0

3,6

4,0

4,0

3,3

19,4

warmińsko-mazurskie

Wilde

car

Kortówka

x

car

Kortówka

25,6

109,9

3,8

4,0

4,0

4,0

4,0

2,5

19,8

warmińsko-mazurskie

Wilde

car

Kortówka

x

car

Kortówka

33,2

112,9

3,8

4,0

4,0

4,0

4,0

2,8

19,8

warmińsko-mazurskie

Lutkiewicz

car

Iwa

x

car

Iwa

30,3

126,3

3,9

4,0

4,0

4,0

4,0

2,9

19,9

warmińsko-mazurskie

Lutkiewicz

car

Iwa

x

car

Iwa

53,6

120,4

3,7

3,8

4,0

4,0

4,0

3,9

19,5

warmińsko-mazurskie

Naruszewicz

car

Wanda

x

car

Wanda

53,0

119,1

3,7

3,9

4,0

4,0

4,0

3,6

19,6

warmińsko-mazurskie

Grabowski

synt.

Żuławska

x

synt.

Żuławska

28,2

128,2

3,7

4,0

4,0

4,0

4,0

2,7

19,7

warmińsko-mazurskie

Lutkiewicz

car

Iwa

x

car

Iwa

29,1

119,8

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

3,0

20,0

warmińsko-mazurskie

Loc

car

Alpejka

x

car

Nieska

40,5

112,5

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

3,0

20,0

wielkopolskie

Mrówka

car

M1

x

car

M1

50,3

109,6

4,0

4,0

3,9

4,0

4,0

2,9

19,9

wielkopolskie

Mrówka

car

M1

x

car

M1

36,7

111,6

3,0

3,9

3,9

4,0

4,0

2,9

18,8

wielkopolskie

Mrówka

car

M1

x

car

M1

45,6

112,9

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

2,7

20,0

wielkopolskie

Mrówka

car

M1

x

car

M1

40,0

107,2

3,8

4,0

4,0

4,0

4,0

3,0

19,8

wielkopolskie

Mrówka

car

M1

x

car

M1

36,8

105,4

3,7

4,0

4,0

4,0

4,0

2,7

19,7

wielkopolskie

Mrówka

car

M1

x

car

M1

58,5

106,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

3,2

20,0

wielkopolskie

Mrówka

car

M1

x

car

M1

32,8

99,7

3,9

4,0

3,9

4,0

4,0

3,1

19,8

wielkopolskie

Matula

car

Bałtycka

x

car

Bałtycka

31,1

94,5

3,7

3,8

3,8

3,9

3,0

3,1

18,2

zachodniopomorskie

Wilde

car

Kortówka

x

car

Kortówka

32,2

111,4

3,0

3,3

3,2

3,0

3,5

3,3

16,0

zachodniopomorskie

Pelczar

car

AGA

x

car

AGA

46,7

120,4

4,0

4,0

3,4

3,0

3,0

3,0

17,4

zachodniopomorskie

Lutkiewicz

car

Iwa

x

car

Iwa

44,7

115,2

4,0

3,3

3,2

3,0

4,0

2,9

17,5

zachodniopomorskie

Loc

car

Alpejka

x

car

Nieska

43,9

125,1

4,0

3,9

3,5

4,0

3,8

3,3

19,2

zachodniopomorskie

Kocierzowy

car

S

x

M

Asta

50,0

121,1

3,6

3,6

3,6

3,5

3,6

3,6

17,9

zachodniopomorskie

Kocierzowy

car

S

x

M

Asta

40,1

87,6

3,2

3,3

3,5

4,0

3,0

1,7

17,0

zachodniopomorskie

Kocierzowy

car

S

x

M

Asta

41,1

86,7

3,3

3,2

3,6

4,0

3,0

1,8

17,1

zachodniopomorskie

Lutkiewicz

car

Iwa

x

car

Iwa

34,6

99,1

3,1

3,1

3,6

3,0

2,7

3,1

15,5

zachodniopomorskie

Gembala

car

Gema

x

car

Prima

27,1

111,5

3,0

4,0

4,0

3,0

4,0

3,0

18,0

zachodniopomorskie

Gembala

car

Gema

x

car

Gema

44,1

111,1

4,0

4,0

3,6

4,0

4,0

4,0

19,6

zachodniopomorskie

Gembala

car

Prima

x

car

Gema

55,7

166,3

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

20,0

zachodniopomorskie

Wilde

car

Kortówka

x

car

Kortówka

30,7

107,3

3,0

4,0

3,8

4,0

4,0

3,0

18,8

Wyniki oceny kojarzeń wg hodowców w 2018 r.

Tabela 2

Hodowca

Liczba grup

Kojarzenie

Końcowa ocena grupy testowej pkt.

Końcowa ocena grupy kontrolnej pkt.

Średnia wydajność miodu (kg)

Wskaźnik % wydajności miodu

grupa test.

grupa kontr.

Bielicki

6

car

Bielka1

x

car

Bielka1

19,6

18,1

34,5

31,3

110,5

Bielicki

5

car

Bielka11

 

 

19,4

18,0

36,1

31,9

113,1

Cegiełko

1

lig

Regine

x

lig

Regine

18,7

18,8

25,2

27,5

91,6

Czermin

1

car

CT46

x

car

AlSin

18,5

14,2

15,1

12,0

125,8

Czermin

1

car

AlSin1

 

 

19,5

18,6

29,1

23,8

122,3

Gembala

3

car

Prima

x

car

Prima

17,9

18,1

22,6

22,0

99,2

Gembala

3

car

Prima

x

car

Gema

19,5

17,6

40,3

28,8

138,0

Gembala

2

car

Gema

x

car

Prima

18,6

17,5

30,0

26,5

112,9

Gembala

1

car

Gema

x

car

Gema

19,6

14,5

44,1

39,7

111,1

Grabowski

2

synt.

Żuławska

x

synt.

Żuławska

19,8

17,9

32,9

27,5

121,1

Jeż

1

car

Dobra

x

car

Dobra

19,2

18,2

26,2

24,5

106,9

Kocierzowy

4

car

S

x

M

Asta

16,4

17,6

41,7

43,6

96,1

Krysztof

1

synt.

Kaszubka

x

car

Vineta

17,1

17,2

29,0

34,4

84,3

Loc

1

car

Alpejka

x

car

Alpejka

20,0

19,9

59,8

55,3

108,1

Loc

12

car

Alpejka

x

car

Nieska

19,2

18,3

44,0

41,3

106,8

Loc

4

car

Alpejka

x

cau

Woźnica

19,4

18,8

48,8

41,2

117,5

Loc

2

car

Jugo

x

car

Alpejka

19,4

18,7

34,6

29,3

118,0

Loc

2

car

Jugo

x

car

Nieska

19,3

19,2

46,1

39,8

115,7

Loc

5

car

Nieska

x

car

Alpejka

19,4

18,2

48,4

43,9

112,3

Loc

1

car

Nieska

x

car

Jugo

18,3

17,7

32,4

33,3

97,3

Loc

2

car

Nieska

x

car

Nieska

19,1

16,9

28,9

23,9

120,9

Loc

1

cau

Woźnica

x

car

Alpejka

18,9

18,4

33,0

27,9

118,3

Lutkiewicz

10

car

Iwa

x

car

Iwa

18,9

17,6

39,6

33,1

121,8

Marszałek

1

car

Vineta

x

synt. 

Kaszubka 

18,2

13,7

31,0

14,9

208,1

Matula

4

car

Bałtycka

x

car

Bałtycka

18,8

17,3

32,9

28,3

115,5

Mrówka

10

car

M1

x

car

M1

19,1

18,3

44,4

41,6

107,6

Naruszewicz

1

car

Wanda

x

car

Wanda

19,6

19,1

53,0

44,5

119,1

Pelczar

1

car

AGA

x

car

AGA

17,3

16,6

46,7

38,8

120,4

Sirakov

1

synt.

Karolinka

x

car

Beskidka

15,8

18,2

28,3

27,1

104,4

Smaruj

2

car

Wielka

x

car

Wielka

17,9

17,8

23,4

18,0

128,6

Wilde

5

car

Kortówka

x

car

Kortówka

18,7

17,4

33,9

30,2

111,9

Zarzeczewo

2

car

Kujawska

x

car

Kujawska

17,7

16,3

38,5

32,5

119,5

Wyniki oceny linii hodowlanych pszczół (w kojarzeniach po stronie matecznej) wg wskaźnika wydajności miodu w 2018 r.

Tabela 3

Nazwa rasy

Nazwa linii

Liczba grup

Średnia wydajność (kg)

Wskaźnik % wydajności miodu

ogółem

na pożytku

wczesnym

średnim

późnym

car

Vineta

1

31,0

10,3

11,5

9,2

208,1

car

Wielka

2

23,4

10,0

7,9

5,5

128,6

car

CT46

1

15,1

4,5

8,7

1,9

125,8

car

AlSin

1

29,1

10,0

11,3

7,8

122,3

car

Iwa

10

39,6

19,0

7,3

13,4

121,8

synt.

Żuławska

2

32,9

16,8

4,1

12,1

121,1

car

AGA

1

46,7

14,7

15,7

16,3

120,4

car

Kujawska

2

38,5

15,4

15,7

7,4

119,5

car

Wanda

1

53,0

30,2

15,7

7,1

119,1

car

Prima

6

31,4

12,8

11,0

7,7

118,6

cau

Woźnica

1

33,0

11,1

10,9

11,0

118,3

car

Jugo

4

40,3

20,3

12,1

8,0

116,8

car

Bałtycka

4

32,9

17,6

9,1

6,3

115,5

car

Nieska

8

41,5

17,6

16,6

7,4

112,6

car

Gema

3

34,7

16,5

6,8

11,4

112,3

car

Kortówka

5

33,9

14,9

7,5

11,5

111,9

car

Bielka1

11

35,2

14,8

9,6

12,4

111,7

car

Alpejka

17

45,1

16,8

16,0

12,3

109,3

car

M1

10

44,4

15,5

17,8

11,0

107,6

car

Dobra

1

26,2

8,3

10,6

7,3

106,9

synt.

Karolinka

1

28,3

9,2

8,2

12,4

104,4

car

S

3

43,7

11,9

16,6

15,2

98,4

lig

Regine

1

25,2

12,2

0,0

13,0

91,6

car

Niw

1

35,6

12,2

12,0

11,4

89,2

synt.

Kaszubka

1

29,0

13,6

7,9

7,5

84,3


 Wydanie tradycyjneZamów prenumeratę czasopisma "Pasieka"