fbpx

NEWS:

w wydaniu tradycyjnym (papierowym) strona: 0

Współzależność pszczół i środowiska

W ostatnich latach produkcja rolnicza i ogrodnicza oraz miodu i innych produktów pszczelich stała się coraz droższa i bardzo niebezpieczna dla środowiska, zdrowia i życia pszczół, a także ludzi!

Ochrona roślin przed szkodnikami i chorobami opierała się do ostatnich dwóch lat w głównej mierze na metodzie chemicznej. Nadmiernie, a często jednak niepotrzebnie stosowane chemiczne środki ochrony roślin okazały się szkodliwe dla zdrowia ludzi, zwierząt, pszczół i środowiska naturalnego.

Dlatego też wraz z ulepszeniem metod chemicznych (aby były one bezpieczniejsze), rośnie zainteresowanie innymi metodami. Szczególnie dużo uwagi poświęca się metodzie biologicznej i proekologicznej, tzw. bezpestycydowej produkcji owoców, warzyw i płodów rolniczych.

Bywa ona często wysoce skuteczna, tania i nie powoduje szkodliwych następstw dla środowiska naturalnego, w tym człowieka, pszczół i zwierząt. Środowisko przyrodnicze składa się z wielu czynników, przyrody nieożywionej (zewnętrzna warstwa skorupy Ziemi wraz z glebą) i ożywionej (flora i fauna).

Czynniki środowiska pozostają ze sobą w ścisłej współzależności, podlegając równocześnie wzajemnym wpływom. Nieodłączną częścią przyrody jest człowiek funkcjonujący z nią na zasadzie sprzężenia zwrotnego i pozytywnego (gdy człowiek działa zgodnie z siłami przyrody), negatywnego (gdy prawa przyrody narusza, jak np. GMO).

W początkach swego istnienia człowiek był całkowicie uzależniony od przyrody, korzystał z niej, dostosowując się do rządzących nią praw. Obecnie to odwieczne przymierze zostało zerwane. Wzrost liczby ludności i postęp cywilizacyjny w ostatnich dziesięcioleciach przyniosły tak gwałtowny rozwój przemysłu, urbanizacji, że ludność stanęła wobec problemu zagrożenia swojego istnienia.

Jesteśmy świadkami ogromnych przeobrażeń, jakie dokonują się w środowisku na skutek działalności człowieka. Większość ludzi na świecie zaczyna coraz częściej zdawać sobie sprawę z uzależnienia naszego życia na Ziemi od stanu przyrody.

Nieskażone powietrze, czysta woda i zdrowa gleba to podstawowe elementy środowiska naturalnego, pozwalające wyprodukować człowiekowi przy udziale energii słonecznej niezbędny do przetrwania pokarm roślinny i zwierzęcy. Tymczasem międzynarodowe organizacje związane z ochroną środowiska naturalnego podają alarmujące wiadomości o katastrofalnym stanie powietrza, wody i gleby.

Otaczająca nas przyroda jest niezmiernie skomplikowana. Każdy istniejący w niej organizm jest potrzebny. W zrównoważonym środowisku nie istnieje pojęcie szkodnik czy choroba. Wręcz przeciwnie, wszystkie organizmy zwierzęce i roślinne służą określonemu celowi.

Osobniki zwane przez nas szkodnikami, w środowisku naturalnym eliminują słabsze, a także stanowią pokarm dla innych gatunków. Łatwo zauważyć, że rośliny zdrowe i silne są rzadziej atakowane niż słabe, które rosną w niesprzyjających warunkach.

Najważniejszą sprawą jest zapewnienie roślinom warunków w rozwoju zgodnych z ich wymaganiami. Należy więc podporządkować się następującej regule: uprawa i nawożenie powinno być skierowane na maksymalne „ożywienie” gleby.

Gleba jest „organizmem” żywym, wykazującym określony stan równowagi procesów biotycznych i abiotycznych przebiegających bezustannie i decydujących o jej żyzności. Nie popełniamy błędu mówiąc, że w wierzchnich warstwach gleby biomasa bakterii może kształtować się na poziomie -35 kg, grzybów -1 100 kg, glonów -55-450 kg, pierwotniaków -220-345 kg, wijów - 45 kg, owadów -10 kg.

Na obszarze 1 ha znajduje się ponad 1 000 kg organizmów robaków, a na przykład na 1 ha łąki w wierzchnich warstwach -100 kg. Wszystkie organizmy zwierzęce i roślinne współzależą i nadają glebie jej specyficzne cechy fizyczne i biologiczne.

Istnienie tych wskaźników warunkuje tworzenie próchnicy glebowej oraz mineralizację materii organicznej w ramach wielkich cyklów krążenia materii w przyrodzie. Na terenie Polski przeważają gleby kwaśne i bardzo kwaśne w ponad 85%. Gleby takie i rosnące na niej rośliny są określane jako chore i wydają niskie plony i są mniej wartościowe biologicznie.

Jak donosi International Coalitionto Protect the Polish Countryside (Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskiej Wsi) zagrożeniem dla środowiska i bytu człowieka jest GMO – genetycznie zmodyfikowany organizm (organizm transgeniczny) oznacza sztuczne wstawienie obcych genów do materiału genetycznego organizmu po to, by uzyskać właściwości, których dany organizm nie posiada w sposób naturalny.

Nigdy w przyrodzie takie organizmy nie powstają w sposób naturalny, np. kukurydza z genami bakterii, które zabijają owady (Czy pszczoła miodna zostanie pominięta? Więcej na ten temat po wejściu na stronę www.eko-cel.pl).

Na skutek nadmiernej eksploatacji gleby (monokultura, wysokie nawożenie sztuczne), procesy biologiczne w tym żywym organizmie zostały zachwiane. Zaczynają przeważać procesy degeneracyjne nad regeneracyjnymi. Degeneracja, czyli siła niszczenia wspiera rozpad, infekcje, powoduje choroby roślin oraz gleby.

Jeżeli życie biologiczne w glebie jest na wysokim poziomie, pozytywna mikroflora o właściwościach regenerujących występuje w przewadze, wówczas gleba jest zdrowa, wolna od patogenów chorobotwórczych wydaje zdrowe plony o wysokiej wartości biologicznej. Zatem kontrola nad procesami regeneracji i degeneracji należy w całości do mikroorganizmów.

Efektywne mikroelementy

Obecnie około 90% gleb na świecie ma zachwianą naturalną równowagę biologiczną. Znaczna część gleb znajduje się w stadium wyczerpania na skutek nadmiernej eksploatacji. Pomimo tych ekstremalnych warunków panujących w glebie, istnieje możliwość ich zregenerowania za pomocą efektywnych mikroorganizmów.

Bakterie fotosyntetyczne, drożdże, bakterie kwasu mlekowego stanowią część szczepów należących do efektywnych mikroelementów. Jeśli w glebie znajduje się ten zespół drobnoustrojów i mają możliwość namnażania się w dostatecznym stopniu, to powodują wysoki poziom antyutlenienia.

Innymi słowy wzmacniają koncentrację energii. Ich aktywność stymuluje procesy regeneracji, intensyfikuje wzrost roślin. Wydzieliny tychże mikroorganizmów zawierają duże ilości składników odżywczych (aminokwasów, witamin, kwasów organicznych), które bardzo korzystnie wpływają na zdrowotność roślin.

zablokowane [...] - część treści ukryta, w całości dostępna tylko dla zalogowanych e-Prenumeratorów

dr Bogdan Z. Jarociński
spec I i II st. w zak. Sadownictwa
MODR Warszawa, O/ Radom Zamów prenumeratę czasopisma "Pasieka"