fbpx

NEWS:

w wydaniu tradycyjnym (papierowym) strona: 26

Z artykułu dowiesz się m.in.:

  • co to jest działalność nieewidencjonowana, inaczej nierejestrowana;
  • jakie produkty pszczele można sprzedawać w jej ramach;
  • jakie są ograniczenia związane z tą formą działalności.

Sprzedaż miodu i innych produktów pszczelich – działalność nieewidencjonowana

W ostatnim artykule poświęconym sprzedaży miodu i innych produktów pszczelich omówiona została działalność gospodarcza1. Z kolei wcześniejsze opracowania koncentrowały się na sprzedaży bezpośredniej2 oraz rolniczym handlu detalicznym (RHD)3. Tym razem artykuł dotyczy niekoniecznie znanej formy prowadzenia zarobkowej działalności, jaką jest działalność nieewidencjonowana (znana także pod nazwą nierejestrowana). W niniejszej publikacji wyjaśnimy, czym jest ten rodzaj działalności oraz zastanowimy się, czy i w jakim zakresie pszczelarz może z niej skorzystać dla generowania przychodu zgodnie z prawem.

Fot. ASphotofamily

Działalność nieewidencjonowana

Interesująca nas działalność nieewidencjonowana jest skrótowym określeniem uregulowanej prawnie działalności, która nie stanowi działalności gospodarczej, chociaż mogłaby być tak postrzegana w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców4. To znaczy, że nawet jeżeli podejmowane działania byłyby zorganizowane, miały charakter zarobkowy, wykonywane we własnym imieniu i w sposób ciągły, nie są działalnością gospodarczą. Dlaczego tak się dzieje? To szczególne rozwiązanie prawne zawiera art. 5 ust. 1 pr. przed. Według tego przepisu nie stanowi działalności gospodarczej działalność wykonywana przez osobę fizyczną, której przychód należny z tej działalności nie przekracza w żadnym miesiącu 75% kwoty minimalnego wynagrodzenia, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. z 2020 r. poz. 2207), i która w okresie ostatnich 60 miesięcy nie wykonywała działalności gospodarczej.

zablokowane [...] - część treści ukryta, w całości dostępna tylko dla zalogowanych e-Prenumeratorów

Najważniejsze korzyści dla osób prowadzących działalność nieewidencjonowaną

Działalność nieewidencjonowana jest preferencyjną formą prowadzenia działalności zarobkowej niewielkich rozmiarów. Została przewidziana jako odformalizowana i niegenerująca dodatkowych obciążeń dla osób ją podejmujących. Skoro osoba prowadząca tę działalność nie jest przedsiębiorcą w rozumieniu art. 4 pr. przed., to nie dotyczą takiej osoby obowiązki adresowane do przedsiębiorców.

Sama nazwa tego rodzaju działalności jest konsekwencją tego, iż podjęcia i wykonywania działalności nieewidencjonowanej nie trzeba zgłaszać do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, czyli CEIDG (mowa o samym fakcie prowadzenia działalności nieewidencjonowanej – nie wpływa to na administracyjne obowiązki dotyczące m.in. zgłoszenia założenia pasieki, czy też zgłoszenia dla celów podatkowych celem uzyskania NIP6 lub dopełnienia ewentualnych obowiązków dotyczących podatku VAT).

zablokowane [...] - część treści ukryta, w całości dostępna tylko dla zalogowanych e-Prenumeratorów

Fot. user24252071

Przekształcenie działalności nieewidencjonowanej w działalność gospodarczą

Podana powyżej granica przychodu nie może zostać przekroczona w żadnym miesiącu. Jeżeli w którymś miesiącu prowadzenia działalności przychód przekroczy ten próg o choćby jeden grosz, działalność nieewidencjonowana z mocy prawa staje się działalnością gospodarczą (art. 5 ust. 3 pr. przed.). Skutek ten nie nastąpi dopiero w kolejnym miesiącu, ale nawet w trakcie danego miesiąca – konkretnie w dniu, w którym uzyskany przychód przekroczył opisaną wcześniej granicę przychodu.

Oczywiście korzystanie z preferencyjnych regulacji działalności nieewidencjonowanej jest prawem, nie obowiązkiem. Jeżeli dana osoba uzna, że chciałaby w miejsce prowadzonej działalności nieewidencjonowanej podjąć taką samą działalność gospodarczą, to po prostu może złożyć wniosek o wpis do CEIDG. W takim przypadku działalność nieewidencjonowana stanie się działalnością gospodarczą w dniu określonym we wniosku (art. 5 ust. 2 pr. przed.).

zablokowane [...] - część treści ukryta, w całości dostępna tylko dla zalogowanych e-Prenumeratorów

Działalność nieewidencjonowana – co może być jej przedmiotem?

Działalność nieewidencjonowana to w zasadzie działalność gospodarcza „na próbę”, dopóki nie zacznie się osiągać wyższego przychodu. Z tego względu w ramach tej formy działalności można zajmować się w zasadzie wszystkim. Istnieje jednak jedno ważne ograniczenie. Otóż działalność reglamentowaną można wykonywać wyłącznie w ramach działalności gospodarczej – według art. 44 ust. 3 pr. przed. niedopuszczalne jest podejmowanie działalności gospodarczej koncesjonowanej, wymagającej zezwolenia albo regulowanej w ramach działalności nieewidencjonowanej (np. produkcja i sprzedaż miodu pitnego). Sprzedaż produktów pszczelich (nieprzetworzonych lub przetworzonych), ale także innych towarów czy nawet świadczenie różnego rodzaju usług może być więc co do zasady przedmiotem działalności nieewidencjonowanej.

Czy w ramach działalności nieewidencjonowanej są jakieś ograniczenia ilościowe?

zablokowane [...] - część treści ukryta, w całości dostępna tylko dla zalogowanych e-Prenumeratorów

Na jakim obszarze może być wykonywana działalność nieewidencjonowana?

zablokowane [...] - część treści ukryta, w całości dostępna tylko dla zalogowanych e-Prenumeratorów

Działalność nieewidencjonowana a inne formy sprzedaży produktów pszczelich

zablokowane [...] - część treści ukryta, w całości dostępna tylko dla zalogowanych e-Prenumeratorów

Perspektywy zmian

zablokowane [...] - część treści ukryta, w całości dostępna tylko dla zalogowanych e-Prenumeratorów

Dr Rafał R. Wasilewski
Radca prawny prowadzący własną kancelarię w Szczecinie
www.radcawasilewski.pl


1 - Sprzedaż miodu i innych produktów pszczelich – działalność gospodarcza, „Pasieka” 5/2023, https://pasieka24.pl/index.php/pl-pl/pasieka-czasopismo-dla-pszczelarzy/248-pasieka-5-2023/4004-10-dr-rafal-r-wasilewski-sprzedaz-miodu-i-innych-produktow-pszczelich-dzialalnosc-gospodarcza

2 - Sprzedaż bezpośrednia miodu – podstawowe kwestie prawne, „Pasieka” 4/2021, https://pasieka24.pl/index.php/pl-pl/pasieka-czasopismo-dla-pszczelarzy/219-pasieka-4-2021/3083-sprzedaz-bezposrednia-miodu-podstawowe-kwestie-prawne

3 - Rolniczy handel detaliczny – aspekty prawne, „Pasieka” 2/2021, https://pasieka24.pl/index.php/pl-pl/pasieka-czasopismo-dla-pszczelarzy/215-pasieka-2-2021/2903-40-rolniczy-handel-detaliczny-aspekty-prawne

4 - Dz.U. z 2023 r. poz. 221 z późn. zm. – dalej: pr. przed.

5 - Ustawa precyzuje, że przychód ten, zwany przychodem należnym to wszystkie kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont (art. 5 ust. 6 pr. przed.). W praktyce oznacza to, że jeżeli zawrzemy umowę sprzedaży, ale nie otrzymamy zapłaty – należna nam cena wlicza się do przychodu. Natomiast gdyby od umowy sprzedaży odstąpiono, to cena (wartość towaru) nie jest wliczana do przychodu należnego.

6 - M. Sądej, Działalność nierejestrowana a NIP - czy jest konieczny?, https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-dzialalnosc-nierejestrowana-a-nip (dostęp: 10.09.2023 r.).

7 - Por. art. 6, art. 11 i art. 12 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1230).

8 - Por. art. 66 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 2561).

9 - https://www.zus.pl/-/ulga-na-start-preferencyjna-podstawa-dzialalnosc-nieewidencjonowana-jakie-sa-warunki-uprawnienia-i-skutk-1#9 (dostęp: 10.09.2023 r.).

10 - K. Gąsior, Biznes bez rejestracji nie pozwoli uniknąć składek ZUS, https://www.rp.pl/zus/art1499351-biznes-bez-rejestracji-nie-pozwoli-uniknac-skladek-zus (dostęp: 10.09.2023 r.).

11 - Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 11 stycznia 2023 r., sygn. 0113-KDIPT1-3.4012.639.2022.2.JM, https://www.interpretacje.pl/vat/8797340,zwolnienie-z-obowiazku-ewidencjonowania-przy-zastosowaniu-kasy-rejestr.html (dostęp: 10.09.2023 r.).

12 - https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=3502 (dostęp: 10.09.2023 r.).


 Wydanie tradycyjneZamów prenumeratę czasopisma "Pasieka"