fbpx

NEWS:

Gdzie możesz postawić ule zgodnie z prawem?

Pytanie o to, gdzie można postawić ule, jest jednym z najczęściej kierowanych do naszej redakcji. Szczególnie często pojawia się w sytuacjach konfliktowych z sąsiadami. Wtedy czytelnicy zaczynają szukać informacji, czy na swojej działce na pewno dobrze usytuowali pasiekę i zachowali odpowiednie odległości.

Szukają potwierdzenia dla swoich argumentów. Niezależnie od przepisów, warto dbać o łagodne pogłowie pszczół, a z sąsiadami rozmawiać i starać się polubownie rozwiązać wszelkie spory.

Warto wysłuchać drugiej strony – być może ich obawy i strach są uzasadnione z ich punktu widzenia. Oczywiście również są takie sytuacje, gdy pszczelarz i jego pszczoły nic nie zawiniły, a stosunki sąsiedzki i tak uległy pogorszeniu. Każdy przypadek należy rozpatrywać indywidualnie, jednak niewątpliwie warto znać przepisy dotyczące usytuowania pasieki.

Pominę kwestie związane z bazą pożytkową, możliwością dojazdu do uli czy optymalnym ich ustawieniem z uwzględnieniem stron świata i innych warunków bytowania owadów, a skupię się na odległościach, jakie należy zachować od innych budynków, dróg i posesji.

K2300
Fot. megafilm, freepik

Przepisy ogólne

Ule możesz postawić w odległości co najmniej:

  • 10 m od budynków mieszkalnych, inwentarskich i gospodarczych, ogrodów, podwórzy oraz od uczęszczanych dróg publicznych,
  • 50 m od autostrad i dróg szybkiego ruchu,
  • 150 m w przypadku obiektów użyteczności publicznej, takich jak szkoły, przychodnie, domy opieki, przedszkola,
  • w pasiekach ekologicznych 1 km od wysypisk i spalarni śmieci, a od ruchliwych dróg i autostrad, centr przemysłowych wystarczająca na tyle, aby nie było możliwości kontaminacji szkodliwych substancji w produktach pszczelich (określenie tej odległości należy do jednostki certyfikującej).

Dopuszczono również możliwość usytuowania uli z pszczołami w mniejszej odległości, tj. 3 m od różnych obiektów wykorzystywanych przez osoby trzecie pod warunkiem, że pszczoły będą otoczone wysokim na 3 m ogrodzeniem.

Jeżeli pszczelarz jest właścicielem gruntu, to może go wykorzystywać według własnego uznania (oczywiście dostosowując się do powyższych obostrzeń), natomiast jeśli grunt dzierżawi, to jest zobowiązany do przestrzegania warunków umowy użyczenia gruntu.

Przepisy lokalne

W poszczególnych gminach wprowadza się tzw. regulaminy utrzymania czystości i porządku, które są aktami prawa miejscowego i obowiązują wyłącznie na obszarze danej gminy.

W tych specyficznie lokalnych aktach prawnych ustanawia się szczegółowe zasady zachowania czystości i porządku dotyczące m.in. wymagań utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach.

W niektórych gminach lokalne przepisy wprost regulują zasady usytuowania uli. Warto podkreślić, że odległości, jakie należy zachować od granic działki czy zabudowań, mogą być inne niż w przepisach ogólnych.

Takie uregulowania nie są regułą i w wielu przypadkach regulaminy utrzymania czystości i porządku nie określają warunków, jakie powinna spełniać pasieka.

Rodzinne Ogrody Działkowe

Specyficzne przepisy lokalne obowiązują również na terenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych (ROD). Na gruntach ROD, ze względu na niewielką powierzchnię poszczególnych działek, trudno zachować wymagane odległości. Sposób umiejscowienia pasieki na ich terenie został unormowany w Regulaminie Rodzinnego Ogrodu Działkowego, uchwalonego przez Krajową Radę Polskiego Związku Działkowców.

Określono w nim, że pszczoły można utrzymywać na terenie zbiorowej pasieki, otoczonej 3-metrowym ogrodzeniem lub żywopłotem. Ponadto na walnym zebraniu ROD musi zostać wyrażona zgoda na hodowanie pszczół. Działkowcy tworzą koło pszczelarzy. Nadzór nad jego działalnością sprawuje zarząd ROD.

Lasy

Aby umiejscowić pasiekę w lesie, należy się skontaktować z właścicielem lasu i uzgodnić z nim warunki, a w przypadku Lasów Państwowych z odpowiednim nadleśnictwem.

Oczywiste jest, że uli nie można stawiać na terenach objętych stałym lub okresowym zakazem wstępu, przeznaczonych do masowego wypoczynku, wymagających urządzania i utrzymywania specjalnych dróg dojazdowych do pasieki oraz w częściach lasu, w których planowane są w określonym roku prace i zabiegi gospodarcze lub ochronne.

Miasta

Na terenach miejskich obowiązują lokalne przepisy dotyczące hodowli pszczół. W niektórych miastach czy ich częściach chów tych owadów jest zakazany. Stosowne regulacje znajdziecie na stronach internetowych urzędów miast i gmin.

Obszar każdego pasieczyska powinien być dobrze oznaczony, natomiast przy każdym wejściu powinna znajdować się widoczna tablica ostrzegawcza z napisem „Uwaga! Pszczoły”. Przy głównym wejściu na tablicy powinny też znaleźć się namiary na właściciela pasieki, np. Imię, nazwisko i nr telefonu. ■


Więcej w artykuach:


 Wydanie tradycyjneZamów prenumeratę czasopisma "Pasieka"

Rok w pasiece


Rok w pasiece