fbpx

NEWS:

Konferencja międzynarodowa „Bioróżnorodność w rolnictwie”

Spotkanie Lublin

Zdjęcie: Organizatorzy konferencji wraz z uczestnikami. Autorka: wszystkie zdjęcia w artykule wykonała Alicja Jaroszewska.

Od 12 do 13 października 2023 roku w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa „Bioróżnorodność w rolnictwie”. Jej organizatorem była Katedra Ekofizjologii i Biologii Eksperymentalnej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

Konferencja została zorganizowana w ramach projektu „Doskonała nauka” dofinansowanego ze środków budżetu państwa w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki (nr projektu DNK/SP/550671/2022). Konferencja została objęta patronatem honorowym: Ministra Edukacji i Nauki oraz patronatem honorowym JM Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

Tematyka konferencji skupiała się na wpływie i znaczeniu bioróżnorodności w rolnictwie oraz na zagrożeniach i wyzwaniach z tym związanych. W trakcie wystąpień prelegentów,  poruszano tematy związane z korzyściami dla społeczeństwa oraz środowiska, które płyną z zastosowania rozwiązań proekologicznych, jak i z rolnictwa zrównoważonego. Szczególną uwagę zwrócono na zmniejszenie bioróżnorodności owadów zapylających na terenie Unii Europejskiej oraz czynniki wpływające na to zjawisko.

W ramach konferencji zorganizowano wykłady prowadzone przez zagranicznych gości, specjalistów w dziedzinach związanych z różnorodnością biologiczną w systemach rolniczych.

Program został podzielony na dwa bloki tematyczne: 1) Znaczenie bioróżnorodności w rolnictwie oraz 2) Zapylacze i zapylanie.

Czytaj także: Pszczelarskie spotkanie przy okrągłym stole

Pierwszy dzień

Pierwszego dnia blok skupiał się na istotności zachowania różnorodności w rolnictwie.

Konferencję otworzył wykład dr Evy Knop z Wydziału Biologii Ewolucyjnej i Studiów Środowiskowych Uniwersytetu w Zurychu. Poruszyła ona tematy związane z czynnikami wpływającymi na bioróżnorodność użytków rolnych i ich funkcje ekosystemowe oraz ich ochronnie. Przedstawiła przegląd obecnego stanu różnorodności biologicznej gruntów rolnych oraz czynników abiotycznych i biotycznych, które na ową różnorodność mają swój negatywny wpływ przyczyniając się do zmniejszenia bioróżnorodności i funkcji ekosystemów. Zwróciła również uwagę na obecne możliwości ochrony różnorodności biologicznej użytków rolnych oraz możliwości ochrony w przyszłości.

Tego dnia prelekcję poprowadził kolejny gość zagraniczny - dr Ben Woodcock z Brytyjskiego Centrum Ekologii i Hydrologii w Wielkiej Brytanii. Przedstawił interesujące badania prowadzone na terenie Wielkiej Brytanii, które umożliwiły bardziej wnikliwe spojrzenie na wprowadzanie modyfikacji/modernizacji w rolnictwie mające bezpośredni wpływ na bioróżnorodność flory i fauny. Modyfikacje dotyczyć powinny chemizacji użytków rolnych, mechanizacji oraz przekształcania półnaturalnych siedlisk na grunty produkcyjne, jako czynników mających negatywny wpływ na zmniejszenie różnorodność biologicznej na terenach objętych tymi działaniami.  Uwaga słuchaczy została skupiona na faunie bezkręgowej mającej znaczenie krytyczne w rolnictwie. Prelegent omówił negatywny wpływ zmian rolniczych na różnorodność ekologiczną, jak i możliwości przeciwdziałaniu skutkom tej sukcesji.

Czytaj także: Rozpoczęcie rejestracji na Honey Madness Cup

W czasie przerwy uczestnicy konferencji mieli możliwość zapoznania się z posterami. Tematy posterów zawierały zagadnienia związane z owadami zapylającymi i ich wpływem na agrobiznes.

Po przerwie, prof. Klaus Birkhofer z Wydziału Ekologii Brandenburskego Uniwersytetu Technicznego, Cottbus‐Senftenberg w Niemczech przedstawił badania dotyczące różnorodności biologicznej i powiązanych usług ekosystemowych w krajobrazach rolniczych w Europie. Prelegent wymienił najważniejsze przyczyny zmniejszania bioróżnorodności; szczególną uwagę zwrócił na nadużywanie agrochemikaliów, również jako remedium na zmiany klimatyczne (takie jak susza) w Europie, prowadzące do spadku różnorodności gatunkowej.

KOnferencja w Lublinie

Profesor Paweł Sienkiewicz z Katedry Entomologii i Ochrony Krajobrazu z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, kontynuując temat problemu chemizacji rolnictwa, przedstawił wpływ takich zabiegów na zmniejszenie populacji chrząszczy naziemnych, które są jedną z najliczniejszych grup chrząszczy występujących na polach uprawnych i w ich pobliżu. Są to owady uważane za pożyteczne, pomagające regulować liczebność bezkręgowców zaliczanych do szkodników upraw. Niektóre z tych chrząszczy żywią się pokarmem roślinnym, a część jest nawet fitofagami. Prelegent omówił wagę egzystencji tych bezkręgowców (nie tylko z punktu widzenia rolnictwa) w kontekście monitorowania programów wspierania różnorodności biologicznej, podobnie jak w przypadku innych ekosystemów lądowych. Dlatego warto rozważyć możliwości wprowadzenia działań ochronnych biegaczowatych.

Doktorka hab. Maja Boczkowska naświetliła działania Polskiego Banku Genów, jak i również przybliżyła wkład badań nad genami roślin i ich znaczeniu w zachowaniu bioróżnorodności. Co zdecydowanie przyciągało uwagę, to szeroka gama badań i parametrów wykorzystywanych podczas klasyfikacji właściwości nasion. Możliwości poszerzenia wiedzy dot. sektora kriobiotechnologicznego (sektor zajmujący się technologiami związanymi z zabezpieczaniem, przechowywaniem i właściwościami materiału biologicznego w skrajnie niskich temperaturach) niewątpliwie była ciekawostką dla wielu uczestników.

konferencja w Lublinie 2

Karol Zrębski z Instytutu Hodowli i Chowu Zwierząt, Wydziału Biologii i Nauk o Zwierzętach, Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu oraz mgr Maciej Bryś z Katedry Ekofizjologii Bezkręgowców i Biologii Eksperymentalnej, Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie skupili uwagę słuchaczy na diecie pszczoły miodnej. Karol Zrębski mówił o konieczności suplementacji pszczół w okresach głodu i wskazywał na korzyści płynące z utrzymania silnej rodziny pszczelej, co wpływa na osiągnięcie wyższych zarobków z produkcji miodu. Magister Maciej Bryś skupił się na określeniu wpływu diety zawierającej pyłki pochodzące z rzepaku oraz facelii na aktywność metaboliczną pszczoły miodnej. Zaznaczył również, że zaprezentowane badania będą miały swoją kontynuację podczas realizacji jego doktoratu. Prelegent zwrócił szczególną uwagę na różnorodność pyłków, również tych z upraw oraz terenów międzyuprawowych, w diecie zapylaczy na ich dobrostan i liczebność.

Czytaj także: Historia pewnego pszczelarskiego zdjęcia

Na zakończenie pierwszego dnia konferencji dr Stanisław Świtek z Katedry Agronomii, Wydziału Rolnictwa, Ogrodnictwa i Bioinżynierii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, przybliżył możliwe problemy wynikające z szeroko rozpowszechnionego systemu rolnictwa tzw. monokultur. Przedstawił badania dotyczące alternatywnej metody uprawy tzw. uprawy sztafetowej w kontekście morfologii nasion, jak i również atrakcyjności tych metod dla owadów zapylających. Została również zwrócona uwaga na konieczność przeprowadzenia dalszych badań w związku z postępującymi zmianami klimatycznymi.  

Dzień drugi

Drugiego dnia konferencji odbyły się wykłady w ramach bloku drugiego poświęconego zapylaczom i zapylaniu.

Pierwszy wykład tego bloku został poprowadzony przez dr Anders’a Nielsen’a z Wydziału Krajobrazu i Bioróżnorodności, Norweskiego Instytutu Badań nad Biogospodarką. W swojej prelekcji przedstawił skutki zmian klimatu, stosowania pestycydów czy wpływ innych czynników na zapylacze oraz proces zapylania. Podczas wykładu wskazał na udział urbanizacji i działań związanych z technologią rolniczą w obniżeniu bioróżnorodności owadów zapylających. Wykład oparty był na badaniach prowadzonych w Norwegii.

Drugi dzień zamknęła prelekcja poprowadzona przez Johaness’a Visser’a z Laboratorium Agroekologii, Université libre de Bruxelles (ULB) w Belgii i dotyczyła ona ochrony pszczół dzikich w krajobrazach nowoczesnych. Podczas wykładu poruszył tematy związane z wpływem fragmentacji siedlisk i intensyfikacji rolnictwa na zapylacze. Naukowiec zwrócił również uwagę na istotne czynniki pomijane ze względu na umiejscowienie poza obszarem rolniczym, a które mają bezpośredni wpływ na życie pszczoły miodnej tj. obecność roślin żywicielskich i dostępność miejsc gniazdowania. Prelegent wskazał możliwe rozwiązania problemów dotyczących przedstawionych czynników.

Po przedstawieniu wniosków oraz dyskusji, organizatorzy podsumowali dwa dni konferencji oraz podziękowali uczestnikom za wkład naukowy w tworzeniu tego wydarzenia. Po tej części nastąpiło oficjalne zamknięcie konferencji.

W konferencji wzięło udział 60 osób. Podczas wydarzenia zaprezentowano 30 doniesień (w formie referatów lub posterów) z zakresu tematycznego: bioróżnorodności, rolnictwa, zapylaczy oraz zapylania.

Informacja prasowa przygotowana przez:

Anna Gryboś, dr inż. Patrycja Staniszewska


z Polski

08-07-2024, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Porady: Kremowanie miodu

z Polski

05-07-2024, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Porada – lipcowe odkłady

z Polski

04-07-2024, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

„Pasieka” wspiera PLLuM!

z Polski

25-06-2024, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

O świcie matki

z Polski

21-06-2024, Szymański Emil Mariusz - avatar Szymański Emil Mariusz

Problemy z refundacjami pszczelarskimi - analiza

z Polski

18-06-2024, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Bezpłatne badanie węzy

z Polski

06-06-2024, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Youtuber kontra firma Lyson

z Polski

15-05-2024, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Jaja jako narzędzie oceny sytuacji w ulu

z Polski

07-05-2024, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Czy nasze etykiety są zgodne z prawem?

z Polski

24-04-2024, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Kontrola miodów 2024 – znowu dużo kar

z Polski

24-04-2024, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Kradzież uli w Dobrczu

z Polski

23-04-2024, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Żar w podkurzaczu gaśnie. Co robić?

z Polski

11-04-2024, Kobiałka Teresa  - avatar Kobiałka Teresa

Apilandia w nowej odsłonie

z Polski

03-04-2024, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Szerszeń azjatycki - blisko Polski

z Polski

26-03-2024, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Szop pracz – zagrożenie dla pasiek?

z Polski

12-03-2024, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Konradów – kradzież uli

z Polski

04-03-2024, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Najlepsze polskie miody zostały wybrane!

z Polski

01-03-2024, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Jak wybrać miejsce pod pasiekę?

z Polski

28-02-2024, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

O balsamie pyłkowym

z Polski

14-02-2024, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Święty Walenty patron… pszczelarzy?

z Polski

19-01-2024, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Pasieka gra z WOŚP!

z Polski

18-01-2024, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Mead Madness Cup 2024!

z Polski

17-01-2024, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Miód odsklepinowy – kwestie prawne

z Polski

09-01-2024, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Matka czy królowa? Wyniki ankiety

z Polski

20-12-2023, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Dofinansowania dla lubelskich pszczelarzy

z Polski

15-12-2023, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

61. Naukowa Konferencja Pszczelarska 

z Polski

09-11-2023, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Dofinansowania dla pszczelarzy na 2024 r.

z Polski

27-10-2023, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Historia pewnego pszczelarskiego zdjęcia

z Polski

28-09-2023, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Pszczoły dla Afryki

z Polski

25-09-2023, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Festiwal Kultury Pszczelarskiej

z Polski

20-09-2023, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Wielka Aukcja dla Pszczół

z Polski

18-09-2023, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Umyślne podpalenie pasieki w Marysinie

z Polski

12-09-2023, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Będą zmiany na etykietach z miodem

z Polski

11-09-2023, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Zadrzechnia i pszczoła miodna

z Polski

18-08-2023, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Przepis na miód pitny

z Polski

09-08-2023, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Finansowa pomoc dla pszczelarzy 2023

z Polski

31-07-2023, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Karczowiska po raz XIX

z Polski

26-07-2023, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Pszczołobójstwo

z Polski

25-07-2023, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Już za chwilę – Apimondia!

z Polski

11-07-2023, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Trzy przepisy na letnie napoje z miodem

z Polski

11-07-2023, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Zostań Mecenasem Pszczół

z Polski

04-07-2023, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Pszczoły Karpackie – nasi dobrodzieje

z Polski

28-06-2023, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Pasieka edukacyjna w Harmężach

z Polski

28-06-2023, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Lot trzmiela przerwał jazdę

z Polski

20-06-2023, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Kurs „Rzeczoznawca chorób pszczół”

z Polski

15-06-2023, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Schwytano złodzieja miodu

z Polski

12-06-2023, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Film „Rój” – wolność to iluzja

z Polski

05-06-2023, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Wrocław sieje łąki – edycja 2023

z Polski

31-05-2023, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Co dalej ze strzelnicą w Łukowie?

z Polski

29-05-2023, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Jak niezapominajka puszcza oczko

z Polski

23-05-2023, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Liczba uli w Unii Europejskiej

z Polski

23-05-2023, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Kampania społeczna Podziękuj Pszczole

z Polski

22-05-2023, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Spadek cen miodu

z Polski

19-05-2023, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Almette sieje łąki

z Polski

19-05-2023, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Hotel dla murarek obok Muzeum Zamoyskich

z Polski

12-05-2023, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Piknik Rodzinny – Dzień Pszczoły

z Polski

10-05-2023, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Światowy Dzień Pszczół w Wadowicach

z Polski

08-05-2023, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

We Wrocławiu o miodzie

z Polski

05-05-2023, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Pszczelarzu wypełnij ankietę!

z Polski

19-04-2023, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Strzelnica w Łukowie zdewastowana

z Polski

18-04-2023, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Z Ukrainy napływa miód techniczny

z Polski

17-04-2023, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Nie każdy niedźwiedź kocha miód?

z Polski

04-04-2023, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Martwe pszczoły na chodniku w Lublinie

z Polski

31-03-2023, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Pamiętaj o zgłoszeniu wymiany matek!

z Polski

24-03-2023, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Bee Press Photo 2023

z Polski

14-02-2023, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Pieniądze na ochronę zapylaczy

z Polski

27-01-2023, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Rekord pszczelarek

z Polski

27-01-2023, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Ósmy obcy pasażer nosema

z Polski

13-01-2023, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Polska pomaga libańskim pszczelarzom

z Polski

09-01-2023, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

W Inwałdzie skradziono ule

z Polski

05-01-2023, Kobiałka Teresa  - avatar Kobiałka Teresa

60 Naukowa Konferencja Pszczelarska

z Polski

20-12-2022, Kobiałka Teresa  - avatar Kobiałka Teresa

Profesor Jerzy Woyke nie żyje

z Polski

13-12-2022, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Zwiększenie dopłat do rodzin pszczelich

z Polski

13-12-2022, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Zwycięzca konkursu o 5000 zł

z Polski

06-12-2022, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Europejskie pszczelarstwo tkwi w kryzysie

z Polski

05-12-2022, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Intensywnie działają dla pszczół

z Polski

21-11-2022, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Skradziono całą pasiekę

z Polski

15-11-2022, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Malenin – skradziono rodziny pszczele

z Polski

03-11-2022, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Mead Madness Cup 2023

z Polski

17-10-2022, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

W Rudnie spłonęły pszczoły

z Polski

27-09-2022, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Blada pszczoła w ulu

z Polski

21-09-2022, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Pszczela żałoba po królowej Elżbiecie

z Polski

20-09-2022, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Kradzież uli w Starych Lipinach

z Polski

30-08-2022, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Beczki pełne syropu skusiły pszczoły

z Polski

29-08-2022, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Święto polskich pszczelarzy

z Polski

29-08-2022, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Rekordowa sprzedaż cukru

z Polski

19-08-2022, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Dentsu zbiera miód

z Polski

17-08-2022, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Konsorcjum pszczelarskie w Kluczborku

z Polski

12-08-2022, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Miodowy odcisk palca

z Polski

09-08-2022, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Pasieka Sosenka okradziona!

z Polski

03-08-2022, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Zostań pszczelarzem roku!

z Polski

03-08-2022, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Parafina w wosku

z Polski

21-07-2022, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Ule z recyklingu… po raz kolejny!

z Polski

21-07-2022, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Pszczoły zjadają maliny

z Polski

20-07-2022, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Wypadek przez pszczołę?

z Polski

14-07-2022, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Kradzież pasieki w Bogatyni

z Polski

08-07-2022, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Przychodzi pszczoła do lekarza... 

z Polski

08-07-2022, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Miedziowe pszczoły!

z Polski

28-06-2022, 2025-02-01 Andrzej Karwacki - avatar 2025-02-01 Andrzej Karwacki

Projekt BeeGen - materiały szkoleniowe

z Polski

13-06-2022, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Dwa miliony dla pszczelarzy

z Polski

07-06-2022, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Rajd rowerowy „Od pasieki do pasieki”

z Polski

02-06-2022, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Światowy Dzień Pszczół w Otwocku

z Polski

31-05-2022, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Ktoś zniszczył 120 uli

z Polski

30-05-2022, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Elektryzująca gadka roślin

z Polski

30-05-2022, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Piknik Przyjaciele pszczół

z Polski

26-05-2022, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Perfidne zniszczenie uli

z Polski

25-05-2022, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Światowy Dzień Pszczół w Banku Pekao

z Polski

18-05-2022, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Kradzież uli w Goniczkach

z Polski

11-05-2022, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Kurs pszczelarski w Wilanowie

z Polski

04-05-2022, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Kradzież uli w Ludźmierzu

z Polski

04-05-2022, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Chronić pszczoły – racjonalnie

z Polski

26-04-2022, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Praca dla pszczelarzy z Ukrainy

z Polski

19-04-2022, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Nowa sztuczka fałszerzy miodu

z Polski

25-03-2022, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

6081 zł dla Ukrainy!

z Polski

18-03-2022, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Złapano zabójcę pszczół

z Polski

18-03-2022, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Świetne inicjatywy w Sosnowcu

z Polski

18-03-2022, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

W Sosnowcu budzą pszczoły

z Polski

09-03-2022, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Dopłaty dla pszczelarzy

z Polski

08-03-2022, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Mead Madness Cup 2022

z Polski

04-03-2022, Kobiałka Teresa  - avatar Kobiałka Teresa

Wydawnictwo Pasieka dla Ukrainy

z Polski

15-02-2022, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Bezpłatne szkolenie w Wojnowie

z Polski

21-02-2022, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Ochrona pszczoły Augustowskiej

z Polski

22-02-2022, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Bee Press Photo i Bee Art 2022

z Polski

22-02-2022, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Konkurs o 5000 zł edycja 2022

z Polski

16-02-2022, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Greckie pączusie z miodem

z Polski

15-02-2022, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Trzysta tysięcy dla pszczelarzy

z Polski

15-02-2022, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Zabił pszczoły, wychładzając gniazda

z Polski

15-02-2022, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Ucząc o pszczołach

z Polski

15-02-2022, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Bezpłatne wykłady pszczelarskie online

z Polski

14-02-2022, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Wydawnictwo Pasieka wspiera strażaków

z Polski

31-01-2022, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Praktyki współistnienia

z Polski

24-01-2022, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Dofinansowanie dla rolników-pszczelarzy!

z Polski

03-01-2022, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Pszczelarstwo to stan umysłu

z Polski

27-12-2021, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Wypadek ciężarówki z miodem

z Polski

01-12-2021, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Małopolski szlak miodem płynący

z Polski

26-11-2021, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Mead Madness Cup

z Polski

08-11-2021, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

O pszczołach w Ustroniu Morskim

z Polski

08-11-2021, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Jesienne Pszczoły 2021 w Apilandii

z Polski

08-11-2021, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Dofinansowanie do pasów kwietnych

z Polski

27-10-2021, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Jeszcze tylko kilka dni!

z Polski

25-10-2021, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

W Pile staną pszczele bioindykatory

z Polski

25-10-2021, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

10 lat za 10 słoików

z Polski

19-10-2021, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Zmarł Profesor Jarosław Prabucki

z Polski

15-10-2021, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Wojakowa z ogrodem miododajnym

z Polski

08-10-2021, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Pszczela przestrzeń w Szczepanowicach

z Polski